àmbit ENTORNLes escoles FEDAC són centres educatius del segle XXI, amb una visió de futur determinada, que és proposta i acció transformadora d’una societat canviant. Els educadors de la FEDAC hi volem dir la nostra i que els nostres alumnes sigui agents recreadors de la realitat que els envolta. L’escola ha de ser entorn i s’ha de fer present al seu entorn. La nostra oferta ha de ser variada, flexible i capaç de satisfer els nous horitzons de futur. Necessitem una organització que traspassi parets, horaris, i una arquitectura que ofereixi espais per crear, construir i conviure.

La tecnologia és un dels grans motors que ens aboca a la innovació constant.
Des de la FEDAC hem de preparar els nostres actuals alumnes per a un futur desconegut, que sabran afrontar si són competents globalment i amb uns valors sòlids que els inspirin virtuts proactives. En aquest sentit, hem de potenciar també les relacions amb les empreses amb sensibilitat educativa que hi tenen molt a dir i a compartir per a la millora de les escoles i del sistema educatiu en general, i de manera molt especial hem de millorar i reorientar la relació amb la universitat, ja que dialogar i debatre sobre les seves necessitats és imprescindible per a la millora de la qualitat educativa del país.


OBERTS


OBERTS PER CREAR NARRATIVES DE DINS ENFORA I DE FORA ENDINS

Aquest repte es planteja enderrocar les parets, les portes i les finestres que limitaven les escoles del segle XX. Volem ser oberts, més oberts, sortir dels edificis i les aules per aprendre amb l’entorn, emprendre-hi i deixarhi entrar, convidar a la participació famí- lies i amics perquè se sentin part d’una escola oberta al món.

Cal deixar enrere una visió de l’escola com a centre tancat i que dóna l’esquena a l’entorn i a les persones que formen part de la comunitat escolar.

Ben al contrari, el centre educatiu ha de viure i conviure inserit en el teixit associatiu del poble, barri i/o ciutat, ha d’esdevenir una escola oberta a les necessitats de la seva comunitat, de les famílies, dels antics alumnes o de les associacions que puguin entendre la seva presència com un valor. En cada escola FEDAC, alumnat, famílies i educadors convivim, creixem i aprenem. Tots hi acumulem experiències, vivències i relacions que el dia a dia propicia i que configuren la pròpia vida quotidiana. Tot plegat és font de creixement, ja que aprenem els uns dels altres i els uns amb els altres.


El grup i el sentiment de pertinença i arrelament al nostre entorn aporten estabilitat, però també sorpresa i novetat, la cosa extraordinària i l’ordinària. 

Som escola inclusiva: la inclusió impregna les decisions orientades cap a la millora de l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat, independentment de les seves condicions físiques, intel·lectuals, socials, emocionals, lingüístiques, ètniques o culturals, i activant totes les mesures de suport disponibles al sistema, al centre i a la comunitat.
Som escola participativa: l’alumnat participa dels projectes i de les oportunitats que ens proporcionen la comunitat educativa, les famílies, la parròquia, el barri, les entitats, el municipi, el país i el món.

Som escola plural: ferms en els valors democràtics, respectem, sense discriminar, qualsevol concepció del món i de la vida, amb les ideologies polítiques, amb les diverses identitats, religions, cultures i llengües d’ús dels alumnes i de les famílies.

Som escola connectada: a l’entorn i al món, on el domini i l’ús res- ponsable i crític de les eines tecnològiques, dels mitjans de comunicació i del llenguatge de la imatge és una eina indispensable per seleccionar, interpretar i analitzar la informació de manera crítica; per saber pensar i tenir criteri a l’hora d’escollir què cal fer, i també per respectar les opinions, els continguts i la privacitat dels altres. Som escola actual: disposada a la millora i la innovació, a les metodologies i les eines tecnològiques que faciliten l’aprenentatge i la comunicació. 

Som escola flexible i adaptable: transformem espais i adaptem horaris segons les necessitats educatives. Alhora, potenciem moments de lectura, reflexió, investigació, treball cooperatiu, projectes, coneixements compartits… En definitiva, l’escola FEDAC no és un producte fet i acabat, amb un embolcall hermètic que cadascú degusta en la solitud del seu espai personal; ans al contrari, és un espai obert, un projecte obert, una biografia oberta en construcció que ens agrada degustar plegats. És el paradigma del centre sempre en marxa, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana.FEM CAMÍ


1 Treball conjunt de la comunitat educativa amb la comunitat local, com a àmbits d'interdependència i influència recíproca.
2 Espais escolars a disposició de l'entorn.
3 Projectes d'aula oberts a la participació de famílies i entitats de l'entorn.
4 Participació en els actes socials i celebracions del barri, el poble o la ciutat.
5 Projectes integrats en la realitat local pròpia.
6 ....


TRANSFORMADORS


SOM ESCOLES TRANSFORMADORES DE REALITATS PERSONALS I SOCIALS

El repte de ser persones transformadores en el conjunt de les escoles FEDAC #avuixdemà consisteix a crear escoles que canviïn la cultura al voltant del sistema educatiu i que, des d’aquest canvi, puguin ser agents transformadors del seu entorn. L’acció que fa cada centre educatiu és una acció local que prepara cada una de les persones que la configuren per assumir una responsabilitat global.

Vivim en una societat líquida, globalitzada i desigual i en una època de relativisme, incertesa i individualisme. Les estructures familiars són diverses, les tecnologies avancen a un ritme frenè- tic, l’entorn és cada cop menys sostenible, els valors socials es desdibuixen i els fonamentalismes s’estenen. Tot plegat obliga el món educatiu a adaptar-se contínuament per tal d’aconseguir futurs ciutadans competents, íntegres i compromesos.

Cal un canvi dinàmic, constant, amb un diàleg lliure, respectuós, obert a tota la comunitat educativa, que ens porti a ser transformadors radicals, a discernir els signes socials del temps i a formar persones constructores d’esperança i de futur. D’un futur somiat on es redueixin les desigualtats entre rics i pobres, entre savis i ignorants, entre un món desbordant de possibilitats i un món sense oportunitats, entre un medi natural cada cop més exhaust i un medi humà d e predador insaciable.


Les escoles han d’estar vives, deixar de funcionar per inèrcia i ser agentde l’apassionant canvi educatiu i social que estem vivint. Alhora, han d’ensenyar els alumnes a desenvolupar habilitats que els ajudin a ser persones autònomes i capaces d’adaptar-se a qualsevol circumstància i a resoldre els problemes que tinguin en el futur, fer-los participar i conèixer les realitats que els envolten, i ensenyar-los a ser crítics. 

Així mateix, els centres educatius han d’estar oberts al món, entossudits a fer canvis petits però constants, disposats a provar noves metodologies i estratègies, sabent que l’objectiu final és augmentar al màxim els resultats en el coneixement, en la competència global i en les actituds i les motivacions dels alumnes per contribuir de manera positiva a fer persones altament competents, efectives i transformadores.

Tenim moltes eines a l'abast dels nostres alumnes (xarxes de comunicació social, mitjans tecnològics, avenços científics, ...) que es poden convertir en bons elements de transformació. El paper de les nostres escoles serà ensenyar-ne la utilitat i ajudar a fer-ne un bon ús per tal de poder contribuir a una millor relació amb el seu entorn i amb la societat.

L’escola ha de ser un espai d’espera i d’esperança, que vetlla pel que és comú a tots i totes i que conserva els valors de la societat en què s’insereix, un espai de confiança i optimisme on no hi ha lloc per als escèptics ni els desesperançats.

Des de la FEDAC considerem que les nostres escoles han de ser, en veritat, constructores de certeses i radicals en el seu compromís. A més a més, han de ser comunitats que aportin la il·lusió de ser més feliços en un món més just, han de reafirmar-se com a espais vius on la utopia torna a ser plausible i on els somnis encara són possibles. I volen fer-ho mitjançant el poder de transformació de les persones que en són part. 

Som escola flexible i adaptable: transformem espais i adaptem horaris segons les necessitats educatives. Alhora, potenciem moments de lectura, reflexió, investigació, treball cooperatiu, projectes, coneixements compartits… En definitiva, l’escola FEDAC no és un producte fet i acabat, amb un embolcall hermètic que cadascú degusta en la solitud del seu espai personal; ans al contrari, és un espai obert, un projecte obert, una biografia oberta en construcció que ens agrada degustar plegats. És el paradigma del centre sempre en marxa, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana.

FEM CAMÍ


1 Projectes d’aprenentatge i servei, i emprenedoria.
2 Espais de diàleg on es puguin confrontar experiències.
3 Voluntariat Anunciata.
4 Formació de preanimadors, animadors i monitors de grups CREC..
5 Campanyes solidàries locals i globals.
6 Continguts i treballs de recerca orientats al canvi social
7 Espais de participació dels educadors orientats a la reflexió i el canvi.
8 Programació d’activitats destinades a donar veu als alumnes en la societat: institucions polítiques, socials, ONG, etc.
9 ...


TÀCTIL


TECNOLOGIES PER L'APODERAMENT I L'EMPRENEDORIA NECESSITEN EDUCADORS QUE APRENEN PER INNOVAR

El repte de la tecnologia és un company de viatge que ha estat present des del principi en les escoles FEDAC, car si bé aquestes han estat una mica resistents als canvis provocats per les noves tecnologies, ja fa temps que han introduït els dispositius portàtils i altres eines en els projectes propis. El desafiament passa per saber aprofitar aquestes eines tecnològiques i, així mateix, adaptar la manera de fer a un nou paradigma educatiu.

La revolució de les tecnologies no s’ha limitat a transformar els sistemes d’informació i comunicació. Les TIC han representat una nova manera de concebre el fet educatiu en si mateix, ja que han resultat una intrusió en la relació alumne-educador-família que ha transformat l’aprenentatge, l’ensenyament i les relacions personals existents.

tot plegat ha creat un nou ecosistema educatiu que depassa l’entorn purde l’edifici escolar i del temps i l’espai, a més d’introduir una quantitat importantde nous llenguatges –audiovisual, programació, xarxes socials...–que condicionen la relació ensenyament-aprenentatge. La tecnologia esdevé una palanca de canvi que apodera l’educador i l’alumne i els fa participar del procés amb rols renovats. En efecte, les nostres aules ja s’han vist envaïdes per un seguit d’elements tecnològics que fa uns anys eren impensables: portàtils, tauletes i fins i tot mòbils tenen un paper important en la formació. La competència digital posa en acció un seguit de capacitats i habilitats que seran necessàries perquè els alumnes esdevinguin uns ciutadans autèntics i lliures. 

La tecnologia ens permet apropar-nos a organitzacions i projectes que són impul sors del canvi educatiu i que tenen presència a la xarxa (xarxes socials, blogs de reflexió pedagògica, portfolis dels educadors...) per poder transmetre de manera entenedora i transparent el que fem i el que som. Les escoles FEDAC estem fent un gran esforç per dotar-nos de la infraestructuranecessària: Wi-Fi a tot el centre, connectivitat amb la fibra òptica, aules amb projectors, pantalles i sistemes de so. Tots els alumnes disposen d’un dispositiu portàtil que forma part del material obligatori i la pertinent llicència digital per accedir als continguts pedagògics a través d’una plataforma educativa.


No obstant això, la manera més determinant perquè les tecnologies esdevinguin transparents a l’aula —quotidianes i amables— és disposar d’educadors que les valorin com a eines facilitadores de la innovació i d’un millor aprenentatge per als alumnes, ja que els acosten, com mai a la vida, a nous llenguatges seductors i motivadors, fet que les converteix en una immillorable carta de presentació de la pràctica docent. La tecnologia s’ha desenvolupat amb propòsits que fins ara apareixien com a bons o beneficiosos per a la humanitat, però el seu ús no sempre ha tingut un propòsit noble, ja que també pot ser utilitzada amb objectius egoistes que moltes vegades van més enllà dels drets dels altres. I és en aquest punt en què l’educació i uns sòlids valors humans esdevenen determinants perquè els avenços de la tecnologia siguin en profit de la humanitat. 

Així mateix, els centres educatius han d’estar oberts al món, entossudits a fer canvis petits però constants, disposats a provar noves metodologies i estratègies, sabent que l’objectiu final és augmentar al màxim els resultats en el coneixement, en la competència global i en les actituds i les motivacions dels alumnes per contribuir de manera positiva a fer persones altament competents, efectives i transformadores.

Tenim moltes eines a l'abast dels nostres alumnes (xarxes de comunicació social, mitjans tecnològics, avenços científics, ...) que es poden convertir en bons elements de transformació. El paper de les nostres escoles serà ensenyar-ne la utilitat i ajudar a fer-ne un bon ús per tal de poder contribuir a una millor relació amb el seu entorn i amb la societat.

L’escola ha de ser un espai d’espera i d’esperança, que vetlla pel que és comú a tots i totes i que conserva els valors de la societat en què s’insereix, un espai de confiança i optimisme on no hi ha lloc per als escèptics ni els desesperançats.

Des de la FEDAC considerem que les nostres escoles han de ser, en veritat, constructores de certeses i radicals en el seu compromís. A més a més, han de ser comunitats que aportin la il·lusió de ser més feliços en un món més just, han de reafirmar-se com a espais vius on la utopia torna a ser plausible i on els somnis encara són possibles. I volen fer-ho mitjançant el poder de transformació de les persones que en són part. 

Som escola flexible i adaptable: transformem espais i adaptem horaris segons les necessitats educatives. Alhora, potenciem moments de lectura, reflexió, investigació, treball cooperatiu, projectes, coneixements compartits… En definitiva, l’escola FEDAC no és un producte fet i acabat, amb un embolcall hermètic que cadascú degusta en la solitud del seu espai personal; ans al contrari, és un espai obert, un projecte obert, una biografia oberta en construcció que ens agrada degustar plegats. És el paradigma del centre sempre en marxa, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana.FEM CAMÍ


1 Ordinadors portàtils per a cada alumne a partir de 5è curs.
2 Aprenentatge digital des d’Infantil.
3 Assoliment de competència bàsica digital a 6è EP i avançada a 4t ESO (ACTIC).
4 Ús de tecnologies per a l’apoderament i l’emprenedoria a ESO.
5 Ús de dispositius tecnològics per a la personalització de l’aprenentatge.
6 Estratègies d’aprenentatge electrònic i aprenentatge mòbil.
7 Participació en projectes telemàtics propis i d’altres entitats.
8 Plataformes virtuals d’aprenentatge i comunicació amb famílies.
9 Entorn virtual d’aprenentatge: Moodle, blogs...
10 Creació de continguts i recursos digitals a partir del treball d’educadors i alumnes.
11 ...


ELS ESPAIS PARLEN


ELS ESPAIS DE L'ESCOLA PARLEN DEL NOSTRE PROJECTE

Les escoles FEDAC, immerses en la dinàmica de la revolució educativa de la societat del coneixement, fan seu el repte de redissenyar els espais entesos com un ambient facilitador de l’aprenentatge competencial dels alumnes d’#avuixdemà, incorporant un mobiliari adequat i pedagògic i unes parets que parlin pedagògicament, aportant flexibilitat, transparència i modernitat al servei del nou projecte educatiu FEDAC.

Les escoles, construïdes amb estructures rectangulars d’aules, pupitres i pissarres i una organització d’ensenyament unidireccional i dirigit, formen part d’un passat cartesià. Els espais, el mobiliari i la decoració dels centres tenen una història, van ser fruit d’un disseny que havia de donar una resposta en un temps pretèrit, però el nou paradigma educatiu encaixa amb dificultats en aquella estructura.

El present ens porta a nous criteris psicològics, pedagògics i sociològics, a recrear les escoles en àmbits de trobada de les persones amb el coneixement, des de la cordialitat i la professionalitat per tal d’esdevenir veritables ecosistemes d’experiències pedagògiques. Els alumnes són animats a realitzar les activitats en entorns motivadors per mostrar les seves idees i promoure comportaments crítics amb la finalitat d’activar el pensament, l’empatia i l’experimentació. Des de la FEDAC invertim en la modularitat i la polivalència dels espais escolars amb la finalitat d’afavorir els aprenentatges i la comunicació, tant en els interiors lluminosos com en els exteriors diàfans. Concebem aquests espais com a llocs per compartir, aprendre, expressar, jugar, trobar-se, pensar, emprendre, conviure, superar-se i construir en equip. Potents indrets per a l’estudi, la lectura, el silenci i el creixement interior. Aules, patis i racons versàtils i flexibles per als aprenentatges actius i variats on els infants i els joves cooperen, componen, expliquen i aprenen a resoldre conflictes i a ser competents per assolir els objectius d’aprenentatge del segle XXI. 

Alhora, creiem que la millor configuració dels espais dels educadors afavoreix la relació, el diàleg, la col·laboració i la creativitat necessàries per encomanar als nois i noies la passió per aprendre.

Així mateix, l’ambientació interior de les escoles esdevé un element potenciador amb parets que comuniquen en positiu i ajuden a crear un clima de centre. La neurociència corrobora la nostra intuïció que els espais han de ser amables, estables —amb un mobiliari acollidor—, transparents i poc carregats de missatges que distreguin l’atenció. L’acurada combinació de la llum natural i la il·luminació, l’amplitud i el color als espais polivalents comuns, dins i fora les aules, esdevenen potents aliats per al benestar i el confort i són facilitadors de la creativitat i de l’expressió artística, i també d’una gran diversitat d’activitats d’aprenentatge interdisciplinàries i multilingües.

L’espai físic i el virtual esdevenen realitats interrelacionades i importants en la mateixa mesura a les escoles del segle XXI. Aquesta és la premissa que possibilita a l’alumne l’aprenentatge i, a les famílies i els mestres, la comunicació més enllà de l’horari convencional. L’espai físic i l’espai virtual estan integrats l’un en l’altre als nostres centres.

Les parets parlen amb un llenguatge comú entre les persones i el projecte que presenten. Són una poderosa eina educadora que ens empeny a convertir l’escola en una experiència social de trobada per a l’aprenentatge. 

FEM CAMÍ


1 Espais actuals adequats al projecte pedagògic del centre.
2 Elements de marca i iconografia FEDAC als espais escolars.
3 Espais tradicionals transformats en entorns inspiradors.
4 Reforma de les recepcions de les escoles.
5 Mobiliari acollidor als nous espais.
6 Espais comuns d’alumnes, educadors, famílies i directius reformats per fer-los més familiars. 
7 Millora de la il·luminació i els colors de les dependències.
8 Aules més flexibles i modulars.
9 Escola ambientada amb representacions significatives per a l’alumnat.
10 ...


OFERTA


UNA OFERTA ÀMPLIA I ATENTA A LES NECESSITATS DE L'ENTORN

Les escoles FEDAC, el model educatiu que oferim i els educadors que el desenvolupem assumim el repte d’alliberar l’oferta de serveis que hem anat plantejant des de sempre per acostar-la a les necessitats reals de les famílies.

Els integrants de les famílies passen, en un percentatge molt significatiu, molt de temps fora de la llar desenvolupant la pròpia vida professional,els uns, i assumint una vida escolar que sovint s’allarga més del que cal, els altres. En aquest context, l’escola no pot retallar ni temps ni espais de servei, ja que l’únic que aporta en aquesta iniciativa unilateral és un increment de la problemàtica familiar, si els pares i les mares no tenen la possibilitat d’ajustar l’horari laboral a l’horari escolar. És evident que molts dels nostres alumnes han de passar més temps a casa i amb la seva família.


La conciliació laboral, familiar i escolar és un deure que cal assolir en la societat i apostem per una oferta de serveis flexible amb una diversitat d’activitats educatives, lúdiques, culturals i esportives, que atengui les necessitats de les famílies i afavoreixi un creixement harmònic dels seus fills i filles, més enllà de la necessària vida escolar. Tanmateix, cal tenir en compte la necessitat ineludible de potenciar la vida en el caliu de la família. Volem iniciar, doncs, un procés de canvi social i cultural del centre educatiu i del seu entorn per contribuir a transformar l’educació del nostre país. 
Des de la FEDAC entenem que l’educació formal pot ser complementada amb altres propostes provinents d’entitats que comparteixin la nostra missió. 

Alhora, creiem que la millor configuració dels espais dels educadors afavoreix la relació, el diàleg, la col·laboració i la creativitat necessàries per encomanar als nois i noies la passió per aprendre.

Nosaltres obrim els espais per acollir i crear lligams amb altres entitats i ampliar les experiències perquè els alumnes puguin cercar, en un ventall més ampli, les seves passions i els seus talents. Les escoles FEDAC volem plantejar activitats lúdiques, esportives i d’aprenentatge adreçades als alumnes de l’escola i a la població del barri i l’entorn més proper, considerant l’educació en el lleure com un element clau de cohesió social entre l’alumnat i l’entorn.

Així, doncs, apostem per un pacte educatiu que replantegi l’horari i el calendari escolar —que han de ser prou amplis per donar resposta a la diversitat de necessitats socials— i que preservi l’autonomia del centre per oferir els espais de l’escola, al barri i a altres entitats. D’aquesta manera, podran esdevenir nius d’iniciatives socials que, alhora que són coherents i respectuoses amb el seu caràcter propi, donin resposta a les necessitats de la comunitat educativa.

Volem fer realitat una oferta integrada i diversificada de serveis i activitats fora del calendari escolar i en el temps de lleure: casals en períodes de vacances, serveis de menjador, escoles d’adults, activitats per a les famílies, espais per a antics alumnes, etc. Són un pas més en el camí per aconseguir disposar d’un sistema educatiu formal més flexible al nostre país. 

Aquest projecte té l’objectiu de promoure l’activitat sociocultural i educativa del mateix centre cap a la població del seu entorn i, especialment, de dinamitzar la vida cultural del barri i del municipi. En conclusió, el nostre repte és crear una oferta variada, àmplia, propera i flexible que deixi empremta en els nostres alumnes a través de l’educació formal i no formal. 

D’aquesta manera podrem aconseguir que l’escola no sigui un simple edifici, sinó una àgora de trobada de petits i grans, avis i àvies, pares i mares, fills i filles, alumnes i antics alumnes, tots amb un esperit renovat de reconstrucció del teixit social de cada poble i de cada barri. FEM CAMÍ


1 Activitats coescolars que amplien l’oferta formal de l’escola. Activitats de lleure, esportives i/o culturals per a les famílies i l’entorn en períodes no lectius.
2 Instal·lacions dels centres obertes a les entitats de lleure, esportives i culturals del barri/poble i col·laboració amb aquestes entitats per oferir un servei..
3 Disposició a ampliar l’oferta educativa formal allà on sigui viable.
4 Catàleg de serveis escolars ampliat.
5 Espais de formació d’adults, educació no formal, cursos, conferències...
6 Comissions de lleure i cultura formades per membres de la comunitat educativa. 
7 Impuls i dinamització d’associacions d’antics alumnes.
...


ESCOLA-UNIVERSITAT-EMPRESA


EL DIÀLEG ENTRE L’ESCOLA, LA UNIVERSITAT I L’EMPRESA ÉS CLAU PER AL FUTUR DE L’EDUCACIÓ

El repte escola-universitat-empresa de les escoles FEDAC #avuixdemà tracta de qüestionar i millorar la vinculació de les nostres escoles amb el conjunt del sistema educatiu, amb aquest binomi determinant tant per al futur dels nostres alumnes com per a l’estatus social i de qualitat educativa del país.

És una realitat que les nostres escoles no han tingut un projecte educatiu vinculat i referit a la realitat de l’empresa i la universitat amb l’objectiu d’esdevenir espais on el coneixement i l’emprenedoria hi tinguessin lloc.


Així, doncs, volem establir vincles i col·laboracions amb universitats i empreses perquè els nostres projectes puguin donar resposta a la realitat social i laboral del futur, i perquè els plans de formació dels nous docents de les universitats esmenin la seva falta d’adequació a les exigències del nou paradigma educatiu.

Tots aquells que formem part de la comunitat educativa FEDAC hem de concebre la nostra tasca més enllà dels objectius propis del procés d’ensenyament-aprenentatge i ens hem de qüestionar un seguit d’aspectes. Per exemple, considerem indispensable preguntar-nos: quin paper té l’educació obligatòria en la societat; com és la realitat que envolta les nostres escoles; quines necessitats laborals i socials té; què hem de fer per donar-hi resposta educant, i com ens connectem a la realitat que hi ha més enllà de l’escola, a la universitat i a l’empresa, sense perdre de vista que nosaltres mateixos som empresa. 

Les escoles FEDAC tenen raó de ser en tant que formen alumnes de manera integral, contribuint des de l’educació a la millora de la societat i formant persones que acabaran incorporant-se al món laboral; però alhora, per dur a terme la seva tasca, han de comptar amb empreses externes.

Nosaltres obrim els espais per acollir i crear lligams amb altres entitats i ampliar les experiències perquè els alumnes puguin cercar, en un ventall més ampli, les seves passions i els seus talents. Les escoles FEDAC volem plantejar activitats lúdiques, esportives i d’aprenentatge adreçades als alumnes de l’escola i a la població del barri i l’entorn més proper, considerant l’educació en el lleure com un element clau de cohesió social entre l’alumnat i l’entorn.

És ideal que aquestes empreses coneguin la identitat del projecte perquè la col·laboració resulti enriquidora i coherent.

Volem fer realitat una oferta integrada i diversificada de serveis i activitats fora del calendari escolar i en el temps de lleure: casals en períodes de vacances, serveis de menjador, escoles d’adults, activitats per a les famílies, espais per a antics alumnes, etc. Són un pas més en el camí per aconseguir disposar d’un sistema educatiu formal més flexible al nostre país. 


Per tot això, ens proposem trobar les aliances necessàries en el nostre entorn i treballar conjuntament mitjançant iniciatives diverses. 

En primer lloc, cal establir relacions (convenis, taules rodones, premis, etc.) amb el món empresarial més proper i amb les universitats de referència, i també amb les institucions, administracions i mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals, des de cadascuna de les escoles FEDAC i des de la institució, per mitjà de les activitats dissenyades per cada etapa educativa per tractar les necessitats comunes. En segon lloc, cal crear una xarxa sòlida de contacte, connexió i intercanvi amb associacions de l’entorn i d’antics alumnes, invertint-hi els recursosnecessaris. A més, hem de potenciar l’R+D a les escoles, la investigació-acció ha de tornar als centres FEDAC, cal aprendre fent (learning by doing). Totes aquelles institucions i iniciatives potenciadores de la tasca educativa, en sintonia amb les necessitats reals de la nostra societat, han de ser referents en el dia a dia del nostre treball com a escoles i les hem d’integrar. L’escola també ha de possibilitar als investigadors i als mateixos educadors el contacte amb referents socials per oferir solucions, i les empreses s’han de sentir acollides per l’escola. I és que l’empresa proveeix l’escola dels serveis bàsics com a centre orgànic i la universitat proveeix l’escola del talent professional que li permet continuar la seva tasca educativa. Si la relació empresa-universitat-escola funciona, necessàriament s’arribarà al guany social que beneficiï a tots. 

FEM CAMÍ


1 Convenis de col·laboració amb universitats i altres centres de formació.
2 Vincles estratègics amb empreses de serveis.
3 Xarxes de col·laboració entre empresa, universitat i centres de recerca.
4 Projectes R + I.
5 Projectes d’emprenedoria a l’escola.
6 Programació d’activitats a l’aula convidant professionals del món laboral i social perdonar a conèixer la seva tasca. 
7 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada