àmbit EDUCACIÓ


Les escoles FEDAC creiem en un model d'educació competencial com a eix vertebrador del nostre projecte. Un projecte en el qual s’estableixen processos d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixen i potencien al màxim les capacitats d’educadors i alumnes. Aquest repte és bàsic per assolir el model educatiu integral i integrador que volem i que ha de facilitar el desenvolupament de totes les dimensions de la persona, impulsant la seva actitud crítica, dialogant i responsable davant un món globalitzat, plural i amb canvis constants.
Per això creiem necessari un canvi en els rols que es donen en tota l’acció educativa. Les escoles FEDAC redissenyen, així, models d’ensenyament on els docents passen a ser guies i acompanyants del procés d’aprenentatge dels alumnes, i on aquests adopten un paper actiu, participatiu i creatiu.
Alhora, entenem que les emocions, les vivències, la pràctica, la cooperació, la comunicació, la tecnologia i la participació han d’estar presents en tot el procés educatiu.


APRENEM

APRENEM NOVETATS QUE REFORCEN LA VOCACIÓ I LA PASSIÓ

El repte de l’aprenentatge condueix les escoles FEDAC a reformular el seu paradigma educatiu. L’aprenentatge de l’alumnat i del professorat ha de ser permanent, mentre que la responsabilitat de l’educador és doble, ja que ell aprèn i, alhora, es responsabilitza de l’aprenentatge de l’alumne. 

Les novetats científiques en àrees inspiradores de l’educació, com la psicologia, la sociologia, la neurociència o la biotecnologia, han trencat vells esquemes. Ara sabem, més bé que mai, que no hi ha raó sense emoció, que el cervell es manté actiu i mal·leable durant molt de temps, que les intel·ligències són múltiples, que només l’aprenentatge efectiu les fa executives i que l’autoconfiança i l’esperança requereixen un aprenentatge interior. 

L’aprenentatge de l’alumne va més enllà de l’acumulació del saber. El repte consisteix a tenir la capacitat de donar suport a l’estudiant perquè desenvolupi un conjunt divers de qualitats, com la perseverança, l’autoconeixement, la curiositat, l’orientació a la qualitat, la determinació i l’autoconfiança, entenent que el fet d’aprendre aquestes habilitats és el que el farà realment competent. La FEDAC incorpora a la seva pedagogia les investigacions més contras tades sobre l’aprenentatge humà. Ens sembla important subratllar les aportacions de la neurociència vinculades a l’aprenentatge, com ara la idea de la plasticitat cerebral, el fet de poder identificar quines zones del cervell s’activen més en el procés educatiu, el fet de conèixer quin és el moment i la manera en què el cervell és més receptiu a incorporar nous coneixements, i també quin és l’efecte de les neurones mirall, les emocions, els vincles, els estímuls i les experiències. 

Les activitats d’aprenentatge han de respondre al fet que cada alumne aprèn en contextos i de maneres diferents, ja que la diversitat d’intel·ligències ofereix la possibilitat de potenciarles seves fortaleses i, alhora, d’estimular les seves debilitats. El repte consisteix també a crear les condicions i els contextos apropiats on l’alumnat pugui protagonitzar el seu propi aprenentatge i sigui capaç de construir i mesurar el seu propi coneixement, alhora que reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge, a més d’utilitzar instruments de metacognició, de coavaluació i d’autoavaluació, com les rúbriques i els dossiers de docència (portfolis). Creiem que desvetllar la curiositat és un element bàsic per garantir la motivació, la qual alhora esdevé la porta d’entrada de l’atenció, l’inici i el final d’un procés positiu i efectiu d’aprenentatge. 

En aquesta línia, la pedagogia de la pregunta estimula l’alumnat a formular qüestions i a plantejar-les als altres, i provoca les ganes d’aprendre amb activitats que siguin significatives, que l’involucrin i l’impliquin, sortint de la rutina i estimulant la participació o bé oferint experiències d’aprenentatgeque siguin viscudes com un joc. 

Quant a les tecnologies, considerem que han de multiplicar les capacitats d’aprenentatge i coneixement, i alhora han de dur a l’apoderament i la participació real de l’alumne, com a via per potenciar la seva creativitat, l’eina que desperta els talents i la vocació.


En el procés d’aprenentatge també hi tenen un paper molt important l’organització escolar (horaris, espais, activitats) i el currículum (matèries, continguts, avaluació); per això ambdós han de ser motiu d’una profunda reflexió per crear un ecosistema apropiat a la magnitud del repte. 

Piaget afirmava que l’objectiu de l’educació és crear persones que puguin fer coses noves en lloc de repetir les que altres generacions han fet. Per la seva banda, Ken Robinson considera que, massa sovint, les nostres escoles han matat la creativitat dels alumnes. Ambdós coincideixen en el fet que el protagonista de l’aprenentatge és una persona que cerca l’element vital per ser i fer feliç.

FEM CAMÍ

Organització del treball: interdisciplinari, cooperatiu, codocència... 
2 Currículum expandit: escacs, hort, robòtica... 
3  Reconstrucció curricular: substitució de llibres analògics per projectes digitals, escenaris d’aprenentatge multicurriculars... 
4  Desconstrucció de l’horari lectiu i flexibilitat de les franges horàries i dels agrupaments d’alumnes. 
5  Organització de l’Educació Primària en dos cicles. 
6  Classe inversa, aprenentatge mòbil, aprenentatge electrònic... 
7  Diversificació dels instruments d’avaluació: dossiers de docència (portfolis) rúbriques... 
8  Metodologies d’aprenentatge actiu: ABP, currículum bimodal, treball per projectes, coavaluació, autoavaluació... 
9 ...FEINA BEN FETA

SATISFACCIÓ PER COMPARTIR LA FEINA BEN FETA


El repte de la qualitat de les escoles FEDAC es fonamenta en la feina ben feta, tenint molt present que la qualitat dels processos i l’excel·lència en els resultats són fruit de l’avaluació contínua i la recerca de l’efectivitat. Des de la FEDAC responem a les demandes de l’alumnat i de les seves famílies i ens proposem l’assoliment de tot allò que no havíem arribat a imaginar i que els educadors implementen per millorar, buscant respostes als nous reptes per mitjà de la intel·ligència col·lectiva. 

El model que els centres FEDAC utilitzem com a referència exigeix uns processos d’avaluació sistemàtics i línies d’actuació vinculades a la recerca de l’eficiència i la innovació. Aquestes línies estratègiques condueixen a l’objectiu d’assolir una competència global del nostre alumnat, que és el gran indicador de qualitat en l’educació en cada persona i en els processos educatius.L’assoliment d’aquest repte comporta dues accions primordials. D’una banda, compartir les responsabilitats amb tot l’equip de persones que treballen a les escoles per establir un procés de millora contínua. De l’altra, desenvolupar les potencialitats intel·lectuals de l’alumnat (manuals, creatives, artístiques o emocionals), des d’una formació humanística que valori l’orientació per la feina ben feta. 

Es tracta d’un cicle de millora constant i sostinguda: planifiquem la nostra activitat, implementem aquesta planificació, comprovem i avaluem els resultats obtinguts i apliquem correccions respecte als resultats obtinguts.

El capital humà dels nostres claustres és d’una vàlua inestimable sense la qual no seria possible assumir cap dels reptes del nostre projecte. A més, tots plegats configurem la força del nostre capital social, presència i acció educativa quotidiana amb esperit d’equip. Aquestes dues formes de capital professional, més la capacitat de lideratge i de decisió dels equips directius i els coor
dinadors respectius dels centres, esdevenen la pedra angular de la nostra orientació a la qualitat educativa i l’excel·lència acadèmica. 

Així, doncs, la proposta de la FEDAC per una millora de la qualitat demana el compromís de tota la comunitat educativa per recrear aquells costums i hàbits que ens han de dur a viure una nova cultura, tant des del punt de vista personal com en equip.FEM CAMÍ

1 Avaluació de processos per indicadors. 
2  Protocols de processos en les àrees de gestió: personal, administració, educació, pastoral i comunicació. 
3  Pla de millora anual a partir de l’anàlisi de la memòria. 
4 Nivells competencials de cada lloc de treball. 
5  Selecció de personal segons el perfil competencial. 
6 Formació competencial per funcions. 
7  Enquestes de satisfacció als alumnes, educadors i famílies. 
8 Avaluació externa com a eina de millora. 
9  Cronograma anual de formacions, jornades i activitats institucionals. 
10  Anàlisi d’estadístiques de les àrees de gestió dels centres i desenvolupament de plans de millora. 
11 ...

IDIOMES+


EL DOMINI D'IDIOMES ÉS UNA NECESSITAT URGENT

El repte dels idiomes a les escoles FEDAC significa valorar com una riquesa la coexistència de llengües i cultures en l’entorn multilingüe i intercultural de la nostra societat. És tot un repte que els nostres alumnes esdevinguin persones plurilingües, amb capacitat d’utilitzar diferents llengües, d’interactuar amb cultures diverses i de combinar els diferents registres de les llengües que estem ensenyant. 

El domini de les llengües genera més possibilitats de relació i d’emprendre nous projectes. Amb la seva pràctica i mitjançant el diàleg intercultural, podem desenvolupar una competència global plurilingüe que propiciï una interdependència pacífica, dialogant i enriquidora. 

L’objectiu principal d’aquest repte és, doncs, aconseguir que el nostre alumnat assoleixi, en acabar l’educació obligatòria, una sòlida competència comunicativa en les dues llengües oficials del país i en llengua anglesa, a més del coneixement d’una altra llengua estrangera, ja que són considerades eines d’aprenentatge i comunicació. 
Des de la FEDAC, implantem un plurilingüisme actiu, basat en el constructivisme dels projectes didàctics per mitjà dels diferents suports que ens 
ofereix la llengua: oral, escrit, audiovisual i mitjançant la tecnologia. Els educadors programem situacions comunicatives en diverses llengües, utilitzant els diferents idiomes segons la situació. D’aquesta manera, l’oralitat esdevé una eina fonamental per accedir a les estructures comunicatives de cada llengua que fem servir per gestionar les relacions socials i per promoure l’aprenentatge. 
Volem aprofitar els avantatges de la tecnologia i del llenguatge audiovisual per incidir en un augment de la interacció i la col·laboració més enllà de les aules. Les TIC ens permeten ser alhora receptors i emissors, creadors i consumidors de projectes, de missatges i de continguts orals i escrits. 

Pel que fa al rol de l’alumne, creem situacions reals que fomentin activitats pràctiques (treball per projectes, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, etc.) en què l’estudiant se senti protagonista i tingui la necessitat de comunicar-se. Cal destacar que el desenvolupament col·laboratiu permet la interacció amb persones de diferents contextos culturals i lingüístics, fet que contribueix a adquirir coneixements i recursos per comunicar-se correctament i aprendre tot un seguit d’estratègies que deriven dels paràmetres culturals en què es desenvolupa una llengua. 

En definitiva, aquest repte no té com a objectiu ampliar i sumar llengües, sinó fomentar que tots els aprenentatges de les llengües siguin autèntics i vivencials, és a dir, que estiguin relacionats amb contextos i situacions reals que facin adoptar a l’alumnat un rol proactiu, cosa que passa per integrar l’aprenentatge del català, el castellà i l’anglès en les activitats d’aprenentatge de les diverses matèries i projectes curriculars en tots els cursos i etapes, des dels més petits fins als més grans.
FEM CAMÍ

1  Immersió lingüística en català. 
2 Selecció de professorat amb nivell B2/C1 en llengua anglesa. 
3  Aprenentatge integrat de l’anglès al currículum (AICLE). 
4  Immersió en anglès des del 1r curs d’Infantil. 
5 Personal nadiu de llengua anglesa com a auxiliar de conversa. 
6  Treball de l’oralitat i la consciència fonològica a Infantil. 
7  Tallers d’expressió en català, castellà i anglès. 
8  Formació del professorat en llengües estrangeres. 
9  Participació en estades i colònies lingüístiques. 
10 Centres preparadors d’exàmens oficials de Cambridge. 
11 Laboratoris tecnològics d’idiomes. 
12 ...


BIOFEDACS


ESCOLES PER VIURE I CREAR EXPERIÈNCIES I BIOGRAFIES MEMORABLES

El repte de la personalització a les escoles FEDAC ens ha portat a adoptar estratègies i recursos docents que permeten adaptar més i millor els escenaris d’aprenentatge a l’alumne. La fita és aconseguir experiències personalitzadesper a tots els alumnes amb el propòsit de potenciar al màxim els talents individuals, compartir-los i assolir l’excel·lència acadèmica com a persones compromeses.

Un dels indicadors del progrés d’una escola FEDAC en ple segle XXI és aconseguir un model d’aprenentatge cada vegada més centrat en l’alumne que el faci ser més autònom i intel·ligent.
A més, l’exercici de l’autonomia de l’alumne crea, necessàriament, les base per emprendre processos d’aprenentatge que es mantinguin al llarg de tota la vida. Per tant, considerem important que l’alumnat augmenti gradualment la implicació activa, la participació, la iniciativa i el protagonisme en el projecte de la seva vida. L’aprenentatge ha d’estar centrat en l’aprenent, donant-li veu i capacitat d’escollir i formular preguntes entorn dels seus interessos i les seves passions. D’aquesta manera es promou la motivació, la implicació, el prota gonisme i el lideratge de l’alumne, amb l’acompanyament de l’educador.

Des de les escoles FEDAC proporcionem oportunitats per desenvolupar en cada estudiant el seu talent, la seva autonomia i el seu aprenentatge d’acord amb les seves intel·ligències i potencialitats, tot aprofitant-les per traçar el seu itinerari personal i vocacional. Per això és imprescindible conèixer les capacitats i les competències de cada alumne. 

Una altra de les característiques que considerem indispensable en tot aprenentatge és la col·laboració i la construcció de relacions. Les converses entre docents i alumnes, i d’aquests entre ells, giren entorn de l’aprenentatge, els interessos, les aspiracions, les fortaleses i els desafiaments.

Per mitjà d’aquestes aliances provoquem la interacció constant, en la qual el docent esdevé un guia, assessor o orientador que dissenya experiències d’aprenentatge cooperatives d’acord amb el coneixement que té dels interessos dels seus alumnes. Per construir tot això, són necessaris el diàleg, el debat i, fins i tot, el conflicte (desafiaments, preguntes, enigmes...).

Les emocions també constitueixen un element bàsic en el procés d’aprenentatge, ja que possibiliten que el fet d’aprendre, descobrir, organitzar i transformar el món sigui divertit i estimulant. L’educació s’ha de construir en un marc de comprensió, creació, creativitat i sentit i, alhora, el currículum, la metodologia, l’avaluació i el rol del docent s’han de manifestar en escenaris diversos per respondre a aquesta personalització de l’experiència d’aprendre. Cal destacar que la tecnologia ens permet que aquesta experiència sigui possible arreu i en tot moment.

L’equip docent organitza els continguts amb la finalitat d’aconseguir una implicació més gran de l’alumnat, negociant el temps, les maneres i les eines. Cal programar d’acord amb els perfils individuals dels alumnes, considerant una varietat de mètodes, activitats i recursos que permetin un aprenentatge significatiu; tenint en compte diverses formes de presentar i motivar l’aprenentatge, i estimulant l’autoavaluació, l’autoaprenentatge i la metacognició. 

En darrer terme, a les escoles FEDAC volem que els alumnes trobin el punt on conflueixin el talent innat de cada persona amb la seva passió i cerquem ser generadors d’experiències d’aprenentatge memorables, perquè és per mitjà de les experiències emocionants que es construeix la nostra biografia particular.


FEM CAMÍ

1 Estima incondicional per l’alumne. 
2 Pla d’acció tutorial: cotutoria. 
3 Disseny de processos d'aprenentatge amb diversitat d'estratègies d'aprenentatge (intel·ligències múltiples)
4 Atenció a la diversitat de talents i competències. 
5 Treball individualitzat per a la competència global.
6 Plantegem activitats que promouen l'autonomia de l'alumne. 
7 Rutines de pensament. 
8 Treball de la metacognició. 
9 Ús dels dispositius digitals per als plans indivi - dualitzats.
10 Dossier d’aprenentatge (portfoli ) de l’alumne. 
11 Projectes de recerca individualitzats. 
12 ...


LLENGUATGES


ASSOLIM L'ESPLENDOR QUAN CONSIDEREM LA GLOBALITAT DE LLENGUATGES QUE SOM CAPAÇOS DE PRODUIR

El repte dels llenguatges a les escoles FEDAC és fer competent l’alumnat en l’ús dels múltiples i diversos llenguatges perquè pugui desenvolupar els propis talents de manera interactiva i sàpiga comunicar de forma creativa, diversa i personal.

Tradicionalment, s’ha tingut només en compte el llenguatge verbal, que fa servir la paraula i que va molt lligat a la cultura oral i escrita i a unes intel·ligències molt concretes. Sovint això ha significat deixar de banda el gran ventall expressiu i comunicatiu que ens aporten els llenguatges artístics (ja sigui per mitjà de la música, la plàstica, la dansa, etc.), els científics o tècnics (com ara la programació) o aquells que emprem amb un simbolisme específic per arribar a un nivell superior de relacions interpersonals, mitjançant la creativitat i l’emoció.

Tots els llenguatges són necessaris per comunicar i ens aporten la capacitat de poder expressar-nos correctament per ser entesos en qualsevol situació. Des de la FEDAC considerem que els nostres alumnes han de trobar la seva plenitud per mitjà de la complementarietat dels diversos llenguatges.

A més, creem escenaris d’aprenentatge que garanteixen el desenvolupament de la comprensió i la creativitat, evidències de l’èxit de l’aprenentatge. Aquests espais destaquen per la varietat en els materials i per la diversitat d’activitats i tasques, de manera que els alumnes tenen més i millors oportunitats d’expressar-se i apropar-se al contingut i poden aprendre fent ús de les diferents intel·ligències. 

Potenciem el gran ventall expressiu i comunicatiu que ens aporten els llenguatges artístics i, també, altres llenguatges que esdevenen eines importants per a la comunicació.

Tenim en compte l’exactitud i la concreció que ens aporten les matemàtiques i som conscients que estem desenvolupant un llenguatge que no deixa de ser un mitjà d’expressió de raonaments científics mitjançant nombres i lletres.

Així mateix, el llenguatge simbòlic ens permet expressar, amb icones o ideogrames, informacions que poden ser enteses universalment.

Amb la programació informàtica som capaços de desenvolupar un llenguatge que ens permet crear programes i aplicacions per resoldre problemes. També incidim en el llenguatge audiovisual, en el llenguatge subliminar que no és produït o rebut conscientment i en el llenguatge de signes per promoure la inclusió social. En conclusió, les escoles FEDAC treballem per ajudar els nostres alumnes a construir el seu pensament en tots els llenguatges possibles. Cadascun d’ells té un potencial que es multiplica en la interacció i la cooperació amb d’altres. I és que des de la FEDAC volem educar el nostre alumnat cap a la plenitud dels llenguatges múltiples per a què arribi a ser competent globalment.FEM CAMÍ


1 Activitats de creació per mitjà de llenguatges expressius: musicals, plàstics, visuals, corporals...
2 Potenciació dels llenguatges d'expressió com a àrees instrumentals per a la competència global.
3 Treball de llenguatge audiovisual des d'Infantil.
4 Treball del joc simbòlic i atenció al seu llenguatge.
5 Grups de teatre escolar i coescolar.
6 Llenguatge de programació des d'Infantil a Batxillerat: Beebots, WeDo, Mindstorms...
7 Dansa com a mitjà d'expressió.
8 Treball d'oratòria a l'ESO.
9 ...

CREAACTIVITAT


LA INTEL·LIGÈNCIA ES DIVERTEIX CREANT I L'ALUMNE APRÈN CREANT DE MANERA DIVERTIDA

Les escoles FEDAC tenim el repte de convertir la creativitat en motor de l’aprenentatge i de canviar el paradigma educatiu. El repte de la creativitat d’#avuixdemà és un element clau del canvi metodològic, una transformació que genera innovació, i és fruit del treball en equip. Ser creatiu és essencial per als nous entorns socials i laborals. Albert Einstein deia que la creativitat és la intel·ligència divertint-se. És una definició encertada per a l’escola, atès que conjuga tres elements pedagò- gics indissociables: la intel·ligència, la creativitat i el joc.

L’escola no ha potenciat prou la creativitat i ara tenim la necessitat urgent d’uns centres educatius diferents, que s’anticipin al futur. La capacitat de resoldre problemes de manera creativa i oferir noves solucions esdevé l’habilitat fonamental que cal desenvolupar en les futures generacions.

Les escoles FEDAC tenim el repte de formar alumnes creatius, que no siguin magatzems de saber, sinó fàbriques que parteixin del saber per reelaborar-lo de manera pròpia i original, per generar nou coneixement, per plantejar-se dubtes i preguntes, per expressar inquietuds i per buscar solucions alternatives. Es tracta de nous desafiaments que els faran descobrir el plaer d’aprendre i els despertaran la curiositat per entendre el món que els envolta per tal de poder-s’hi implicar, generant canvi i transformació.

L’acció de crear requereix dos moments essencials. En primer lloc, la fase en què tots els elements del que anomenem pensament treballen conjuntament per elaborar una idea. En segon lloc, però no per això menys important, el moment en què passem a elaborar-la. Cada escola FEDAC ofereix escenaris on s’estimula la idea i on és possible l’experiència creadora d’elaborar obres, productes i objectes originals i autèntics. Així, doncs, proposem als alumnes activitats de cooperació per beneficiar-se del treball en equip, sumant idees i solucions divergents per afrontar reptes. 

Des de les escoles FEDAC creiem que l’entorn lúdic és aquell en el qual l’alumne té més possibilitats de créixer i on és protagonista del seu aprenentatge. La gamificació dels continguts i el sentit positiu de l’esforç esdevenen la font d’energia per créixer en coneixement i habilitat.

Un dels ingredients essencials per desenvolupar aquesta creativitat és tenir en compte les intel·ligències múltiples i els talents de cadascú per oferir activitats i metodologies que s’adeqüin a les maneres diverses d’aprendre que tenen els alumnes.

En aquest sentit, desenvolupar les capacitats intel·lectuals de l’alumne i integrar-les en la diversitat intel·lectual del seu entorn li permetrà valorar els talents propis i els dels altres; i és en aquesta harmonia d’aprenentatge competencial on es multipliquen les possibilitats creadores i es desenvolupa la competència global de tots plegats.

Cal destacar també la importància de copsar l’error com a punt de partida d’un nou aprenentatge i treballar de manera cooperativa, aprenent els uns dels altres, compartint punts de vista, habilitats diferents i afavorint el diàleg, el contrast d’opinions, l’argumentació i l’esperit crític que aporta el treball col·laboratiu. 

És premissa indispensable buscar el màxim d’interdisciplinarietat entre les matèries escolars, utilitzant metodologies actives i propostes diverses (ABP, APS, treball per projectes…) que connectin els continguts curriculars i el món real, per tal que els alumnes aprenguin a donar resposta a problemes de la seva pròpia realitat i interès.

D’aquesta manera farem que les escoles FEDAC esdevinguin entorns on infants, joves i grans visquin experiències que ningú no es voldrà perdre i en les quals les seves intel·ligències es diverteixin.FEM CAMÍ


1 Treball de l'avaluació 
2 Espais on crear és l'acte.
3 Crear i recrear espais i mobiliaris estimulants i provocadors d'escenaris.
4 Implantació de la gamificació en el procés d'aprenentatge.
5 Integració del pensament divergent com a eina de debat pedagògic.
6 Protagonisme de les àrees artístiques i de les metodologies actives.
7 Objectes de treball oberts al talent personal: vídeos, exposicions, murals, webs, musicals, verbals, dansa...
8 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada