àmbit COMUNITATLes escoles FEDAC som una comunitat de 24 centres en total interacció amb el lloc on ens trobem. Comunitats educatives formadores i formades per educadors, alumnes, famílies, antics alumnes, empreses, amics i entorn. Ser comunitat és un dels valors més radicals de la institució. Està vinculat amb una manera d’entendre el fet d’ésser, d’actuar, de compartir i d’aprendre, i, per tant, hem de fer un esforç per potenciar el sentiment de pertinença a la missió, la visió i els valors de la institució, ja que és sentint-nos tots plegats com un de sol que assolirem les quotes més altes d’efectivitat i afectivitat col·lectiva.

Creiem que l’escola FEDAC és vertebradora del context local on es troba, i esdevé, així, referent de coneixement, valors i transformació, però també té incidència en un món cada cop més global. Des de l’adveniment d’Internet, el concepte de la comunitat ja no té limitacions geogràfiques, atès que ara podem formar part d’una comunitat en línia i compartir interessos comuns independentment de la nostra ubicació física. És per això que entenem que les nostres escoles tenen un paper important en la comunitat local en què es troben, sense oblidar la comunitat global, cada cop més omnipresent, en què estem tots immersos.


BÉ COMÚ

ELS BÉNS I DONS SÓN DE TOTS I PER A TOTS PLEGATS

Un dels reptes que des de les escoles FEDAC abordem amb entusiasme és el fet de poder conjugar l’educació i l’economia d’una manera transparent i coresponsable. L’economia no pot ser considerada acumulació de diner; de fet, és una ciència molt significativa per a l’educació, ja que ens permet l’organització i la producció de mitjans per aconseguir l’excel·lència i la millora en els serveis que necessiten les persones. Per a la gestió d’aquest bé comú, FEDAC fa una crida a la inclusió, la transparència, la participació i la rendició de comptes. 


Massa sovint els valors econòmics que regeixen l’educació són el resultat d’una mentalitat d’austeritat exagerada i tenen un impacte negatiu en el valor de la proposta pedagògica i en la qualitat del servei. L’austeritat és una virtut en educació, però ha d’estar acompanyada de la necessària mentalitat d’abundància per orientar-nos cap a la possibilitat, la creativitat i l’ambició educativa. Paral·lelament, alguns dels principals valors que regeixen l’economia del capitalisme, com ara el lucre, l’individualisme i la competència, fan incrementar la desigualtat i l’exclusió i, finalment, tenen un gran impacte negatiu en el valor de la dignitat humana. 
El papa Francesc ens diu que el diner ha de servir, no governar, i ens recorda també que les riqueses són per ajudar els pobres, respectar-los i promocionar-los. «Us exhorto a la solidaritat desinteressada i a un gir de l’economia i les finances cap a una ètica a favor de l’ésser humà», afirma Francesc. 

Si analitzem el moment actual que vivim, observem que, tot i que aquesta situació ha comportat un evident creixement econòmic i la creació de riquesa, necessitem una generació en què la cooperació, la igualtat i el ser —més que el tenir— esdevinguin la manera de procedir en la societat. Les institucions no s’han de servir elles mateixes, sinó que han de preservar, al mateix temps, el bé comú del seu entorn i de la societat. Cal, doncs, apostar per una visió holística, valorar l’èxit d’un projecte per l’assoliment dels seus objectius, i no només per un resultat econòmic. El nostre projecte educatiu, doncs, ha de ser inclusiu i no ha de reproduir les desigualtats. 

Les escoles FEDAC tenim un projecte educatiu que garanteix plenament la transparència i que integra economia, educació i persones de manera harmònica, posant els mitjans produïts entre tots al servei dels objectius comuns i sent solidaris en les necessitats i en les virtuts. Cal fomentar un projecte que visqui el bé comú per mitjà de noves eines de comunicació que permetin l’intercanvi, la cooperació i la solidaritat amb els altres, apostant per un diàleg permanent que prioritzi l’assoliment dels objectius de tota la comunitat.

Educadors, alumnes i famílies, cadascú en el seu àmbit de responsabilitat i acció compartida, amb els seus talents, competències i mitjans, són protagonistes del projecte educatiu FEDAC i actius intangibles del bé comú. 

Tots plegats estan cridats a prioritzar les estratègies de col·laboració i cooperació i a compartir els coneixements i les eines en bé del col·lectiu i per sobre de les individualitats. Ens cal considerar l’educació i els mitjans necessaris per a la seva realització com a béns comuns, i això comporta que la manera d’adquirir, validar i utilitzar aquests béns sigui fruit del consens de totes les persones de la FEDAC, com a part d’un compromís col·lectiu. La riquesa de la FEDAC, en totes i cada una de les seves actuacions, està subordinada a l’interès general o el bé comú del conjunt d’escoles i de la societat en què està immersa.


FEM CAMÍ

1 Elaboració i gestió de pressupostos de manera participativa. 
2 Solidaritat entre centres. 
3 Decisions d’acord amb el bé comú. 
4 Homologació de proveïdors amb responsabilitat social corporativa. 
5 Vivència de la coresponsabilitat dels béns comuns. 
6 Gestió transparent dels recursos. 
7 Portal de la transparència. 
8 Educació per a un repartiment més just dels recursos. 
9 ...


GLOCALITAT

DE L’ACCIÓ LOCAL AL CANVI GLOBAL

El repte de la glocalitat d’#avuixdemà engloba totes les iniciatives i activitats de les escoles FEDAC, que es proposen accentuar al mateix temps l’arrelament al territori i al país i la visió i l’ambició de connectar-se amb el món. És la capacitat de les persones de crear ponts entre l’àmbit local i el global. Cal que la glocalitat permeti situar en una posició central la responsabilitat personal d’educadors i alumnes, prenent consciència que la seva actuació ha de comportar un compromís envers els altres. 

Les nostres escoles s’han orientat, massa vegades, vers unes actuacions fonamentades en el pes dels costums, centrades en les tradicions i molt estretament vinculades a l’entorn més proper. Cal ampliar la mirada vers un entorn divers. I volem fer-ho sense perdre elvincle amb al nostre entorn proper. Tal com diu el papa Francesc, «cal que les escoles afermin les arrels a la terra fèrtil i en la història del propi lloc, perquè és des de la perifèria que podrem canviar el món». Les escoles FEDAC estem en camí, en diàleg i obertes a la interconnectivitat per arribar a una entesa global que generi un nou estil de desenvolupament que sigui sostenible a llarg termini i que abraci tota la població.

Educar els infants passa per viure el present amb respecte pel futur, perquè les accions i les decisions d’avui no determinen tan sols el nostre futur, sinó també el present i el futur d’altres, siguin propers o allunyats del nostre context immediat. Així, doncs, considerem indispensable desenvolupar un sentit de justícia global, que estigui vinculat a les actuacions en el nostre entorn proper, i que comporti un compromís vers un món més just i sostenible. 

A més, considerem que cal implementar un model d’aprenentatge i servei on les competències adquirides assoleixin significació en la mesura que siguin eines d’adaptació capaces de millorar l’entorn i orientar-se al bé comú i a un desenvolupament humà i sostenible. Hem de crear espais i projectes de participació i compromís en la quotidianitat més local, com el barri o el poble, o en l’entorn que ens aporta la nova quotidianitat de les xarxes i mitjans socials. En ambdues dimensions tenim el deure de generar el sentit de la responsabilitat i la solidaritat envers els altres, fomentant el diàleg i el consens en la presa de decisions i valorant les possibilitats i les necessitats d’emprendre projectes orientats al servei a la comunitat. 

Per tot això, són imprescindibles els projectes en què es fomentin el consum responsable, la reutilització, el reciclatge, l’eficiència energètica i la solidaritat. La glocalitat ens porta a presentar propostes de participació i compromís per una ciutadania activa que intenta transformar la seva realitat per mitjà de projectes amb una clara repercussió global (escoles sostenibles, Agenda 21, APS, etc.). La glocalitat a les escoles FEDAC comporta assumir la necessitat d’una estratègia institucional que sigui clara i que s’implementi a tots els centres educatius de la Fundació, un repte que permeti acompanyar els alumnes vers un creixement com a ciutadans reflexius compromesos amb la seva societat.
FEM CAMÍ 

1 Projecte d’aprenentatge i servei a tots els centres. 
2 Participació en activitats amb la comunitat veïnal i de l’entorn. 
3 Projectes eTwinning i Erasmus+. 
4 Escoles amb segell d’escola verda: eficiència energètica, hort escolar, reciclatge, consum responsable... 
5 Consell de delegats. 
6 Viatges a l’estranger. 
7 Programes de voluntariat. 
8 Intercanvi de docents i alumnes amb altres països. 
9 ...

CERCLE

CAU LA VERTICALITAT, APAREIX L’ORGANITZACIÓ EN CERCLE

El repte d’implementar una estructura organitzativa transversal, multisistèmica i de lideratges convergents a les escoles FEDAC ha estat madurat i s’ha anat consolidant en els darrers anys amb l’esforç i la implicació de tots plegats. El nostre concepte de l’organització està basat en les persones i les relacions que s’estableixen entre elles, i aposta per fer un actualització, una renovació i un canvi profund en la cultura escolar, els costums col·lectius, els hàbits personals, els procediments i les funcions estructurals. 

Per tal d’assolir aquest repte, ens cal desenvolupar una nova filosofia de gestió de les persones basada en la pràctica de compartir la visió que tenim dels objectius, els processos i les persones. El model del cercle és la resposta adequada a la necessitat de compartir la missió, la visió i els valors de la institució i la voluntat de desenvolupar una cultura organitzativa cooperativa, horitzontal, participativa, coresponsable i transparent, amb la finalitat de millorar contínuament els processos i els resultats, tot cercant un estàndard d’excel·lència. 


El cercle FEDAC relaciona persones amb funcions o departaments diversos per tal de formar equips de projecte o grups de treball, experts en un tema (mentors). Aquest tipus d’organització més transversal i interdisciplinària, amb uns objectius concrets i procediments ajustats, permet el desenvolupament dels projectes en un entorn canviant i dinàmic, ple de situacions noves i no previstes i de propostes flexibles en permanent revisió. 

Tot això comporta un canvi en la funció dels equips directius que han d’assumir un lideratge, capaç d’impulsar equips emprenedors, competents i innovadors que funcionin amb un esquema descentralitzat però alhora coordinat. El seu èxit depèn també del suport que rebi aquest model de lideratge per part dels mateixos educadors, que han de canviar la seva percepció de la institució. Un canvi que suposa un esforç per superar costums i hàbits per adoptar noves funcions i rols i abandonar-ne d’altres que podien resultar més còmodes. 

Aquesta organització circular es converteix en un mitjà eficient per reunir les diverses habilitats que es requereixen per resoldre un problema complex i concedeix a l’organització una gran flexibilitat per estalviar temps, costos i recursos. A cada projecte s’assignen les persones necessàries i s’evita la duplicació, i tothom està implicat en processos estratègics, de manera que es defuig la concentració de responsabilitats. El mecanisme de coordinació és l’adaptació mútua i la presa de decisions es realitza sense supervisió directa. 

Totes les persones són protagonistes, amb una actitud efectiva, responsable, flexible i cooperativa, compromeses emocionalment i amb un bon desenvolupament de les habilitats interpersonals per tal d’assolir el bé comú. 

La distribució de les tasques i responsabilitats haurà d’estar ben definida entre tots els membres i caldrà disposar d’espais i temps per compartir els resultats de la feina feta i de recursos suficients. Les tecnologies de la informació poden convertir-se en palanca de canvi, però és la voluntat d’aprendre i desaprendre la que impulsa nous coneixements, identifica talents i defineix nous perfils. 

En definitiva, el cercle és una idea oberta, en rotació constant, que assumeix el compromís de desenvolupar una nova cultura, on els hàbits de l’escolta, l’empatia, el guanyar-guanyar o la capacitat de crear sinergies en els equips de desenvolupament de projectes siguin la clau per assolir un lideratge enfocat a la millora i la qualitat contínues.FEM CAMÍ

1 Equips de creació d’idees. 
2 Reorganització dels equips directius. 
3 Participació de la comunitat educativa en la presa de decisions col·lectives. 
4 Definició de perfils i funcions dels membres de l’equip directiu i altres òrgans personals de gestió. 
5 Lideratge sistèmic —distribuït i compartit— en el desenvolupament de projectes. 
6 Apoderament de responsabilitats fora de l’equip directiu. 
7 Autonomia i interdependència de centres FEDAC. 

8 Treball en xarxa: jornades, trobades, projectes compartits... 9 ...

LIDERATGES

GENEREM SINERGIES ENTRE TOTS PER ASSOLIR LA INTERDEPENDÈNCIA EFECTIVA


El repte del lideratge de les escoles FEDAC #avuixdemà consisteix a desenvolupar en les persones que en formen part un estil de lideratge que constitueixi la seva contribució a la missió i que sigui capaç d’assumir el compromís de canviar la cultura organitzativa de les escoles. 

Les escoles han construït lligams amb les persones que n’han format part i han mantingut un esperit de convivència en comunitat des dels seus orígens, tot desenvolupant un model organitzatiu amb estructures verticals i responsabilitats centralitzades. Les característiques de la societat actual, però, ja no ens permeten treballar amb aquest model jeràrquic i tancat en si mateix. 

La FEDAC desenvolupa els hàbits de les persones en una organització col·lectiva que connecti el talent, la passió i el treball, que sigui constructora de relacions i xarxes cooperatives i col·laboradores, que es reconegui per una planificació i gestió basades en la qualitat, que sàpiga donar resposta a la realitat i imaginar el futur, que proposi experiències amb sentit i que tingui la capacitat de desaprendre per tornar a aprendre i emprendre. 

Aquesta tasca ens demana una recerca i una reflexió constants, per prendre iniciatives, ser persones creatives, resilients i proactives i aconseguir l’efectivitat sistemàtica que ens faci arribar als objectius tantes vegades com calgui i en benefici de tots. 

El nou lideratge ens exigeix com a institució ser capaços de desenvolupar la credibilitat i la confiabilitat cap a la nostra missió col·lectiva, construir una estructura participativa i col·laborativa, definir uns perfils professionals amb unes competències plenes, formar, acompanyar i apoderar les persones en els hàbits de lideratge, ajudar-les a desenvolupar els seus talents i energies, desenvolupar documents programàtics amb equips de treball intercentres i aplicar eines de valoració de l’acompliment. 

Cadascuna de les persones compromeses en aquest procés ha de treballar per assolir un desenvolupament personal que les condueixi a mantenirun esperit de recerca i curiositat constants, a ser exemples d’integritat, coherència i enteresa, a tenir un compromís amb alguna cosa més que amb un mateix —és a dir, un compromís social—, a mostrar empenta, coratge i actitud positives, a cultivar la capacitat d’entendre qui som, a acceptar-nos i construir una vida coherent amb les nostres capacitats i somnis. 

Aquest procés de lideratge personal que porta a un lideratge col·lectiu ha de mobilitzar i facilitar el contagi de les emocions i les conviccions que la visió compartida suposa a tots els membres de la comunitat educativa, fent-ne una institució ressonant perquè sense seguidors, sense persones que creguin en el bé comú, no hi ha lideratge. 

Les persones de la FEDAC, doncs, assumim el repte del lideratge amb majúscules, aquell que es construeix amb la tenacitat d’uns hàbits que ens portin a ser persones altament efectives, fent emergir el millor de cadascú perquè les nostres escoles siguin espais que tinguin un impacte en el seu entorn.

FEM CAMÍ

1 Pla de formació 7 hàbits de persones altament efectives. 
2 Projecte d’avaluació 360 graus. 
3 Eines de detecció de talent. 
4 Agents impulsors de la participació a cada escola 
5 Programa de treball del lideratge amb alumnes. 
6 Treball del sentit de pertinença com a elecció personal.
7 Pla de formació institucional. 
8 ...


Bloc #comunitat: COMUNICACIÓ

EL DIÀLEG I LA COMUNICACIÓ ENS ACOSTEN A L’ALTRE

Aquest repte consisteix a fer una comunicació afectiva i efectiva tant interna (entre alumnes, entre mestres, entre mestres i alumnes, entre famílies i educadors...) com externa (amb altres escoles, entitats, antics alumnes...) que sigui un element d’afirmació d’una nova cultura organitzativa transparent i participativa. L’educació és, en essència, un acte comunicatiu viscut en la diversitat d’escenaris que afavoreixen la conversa, l’intercanvi i el contrast d’opinions, el fet de compartir idees, projectes, il·lusions i inquietuds. En aquests escenaris, el ventall de llenguatges i el món tecnològic que s’obren davant nostre posen de manifest que són molts els canals per poder dur a terme l’acte comunicatiu entre les persones, a escala local i global. Alhora, comunicar és dialogar, posar en comú i donar sentit, comprendre, aprendre a tolerar i enriquir el nostre pensament crític per mitjà de l’anàlisi i l’escolta. És una oportunitat per donar forma a allò que pensem i per valorar si comuniquem allò que volem transmetre. Comunicar és permetre que hi hagi reciprocitat i avançar de manera col·lectiva per tal d’aprendre conjuntament.


Les emocions formen part intrínseca de la comunicació, que ens ajuda a créixer com a persones. En comunicar assertivament, donem a conèixer i fem valer les nostres opinions, drets, sentiments i necessitats, respectant els dels altres. Creem una atmosfera, basada en el respecte mutu, propícia perquè les persones que hi treballen tinguin el desig de comunicar-se les unes amb les altres, de compartir reptes i significats i de ser crítiques i constructores. Creiem que cal tenir en compte diferents aspectes a l’hora de transmetre informació, rebre-la o totes dues coses. A més de disposar de destreses comunicatives, és indispensable posar èmfasi en la càrrega afectiva que acompanya el missatge. Els rols d’emissor i receptor, i també la comunicació no verbal —el to de veu, l’actitud, la manera d’anar vestit, els gestos i tota una sèrie d’hàbits com ara l’escolta activa, l’empatia, l’assertivitat, la proactivitat o el guanyar-guanyar— són primordials per construir ponts de comunicació a favor de la interdependència.

Aprofitarem la hiperconnexió en un món global on les xarxes socials, els mitjans de comunicació digitals i les noves aplicacions portàtils fan possible donar a conèixer la nostra tasca i el nostre projecte educatiu dia a dia i estar informats amb immediatesa de tot allò que ens envolta, i, a més a més, ens permeten fer xarxa, participar i estar presents en tots els esdeveniments que es produeixen en el món. Aquest abast global de la comunicació és un repte, però sobretot, una gran oportunitat. Amb tot, valorem la nostra presència en línia, activa i adequada, utilitzant els mitjans digitals, i també la cooperació amb aquelles institucions on tingui lloc la innovació educativa. Entenem que una bona comunicació és l’element clau que contribueix a la transformació educativa que desitgem, construint complicitats amb l’entorn local i global per donar a conèixer el nostre projecte educatiu i convidar l’entorn a formar-ne part.
FEM CAMÍ


1 Treball de l’oratòria i els recursos expressius. 
2 Producció de ràdio i televisió. 
3 Butlletí ex2iència de l’activitat FEDAC. 
4 Presència en les xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram... 
5 Programa de competències i habilitats socials. 
6 Publicacions a la premsa local, comarcal i nacional. 
7 Programa d’educació emocional. 
8 Pla de comunicació institucional: interna i externa. 
9 Equip de comunicació de centre. 
10 Eines de comunicació institucional: web, correu corporatiu, xarxes... 
11 ...


Àmbit #comunitat: TOTS PLEGATS SOM UN

TOTS PLEGATS FEM UNA ACCIÓ COMPARTIDA ESCOLA-FAMÍLIA


El repte de les famílies d’#avuixdemà és enfortir els vincles entre escola i família, per emprendre junts el compromís d’educar els nostres fills. A les escoles FEDAC la família sempre ha tingut un paper molt important; és per això que volem aprofitar els ponts creats de comunicació, col·laboració i relació entre l’escola i les famílies per dinamitzar i coresponsabilitzar la comunitat educativa en el projecte educatiu FEDAC, que és de tots plegats.

La família continua sent un eix al voltant del qual es vertebra la nostra societat, de la qual forma part de manera complexa i diversa. De la mateixa manera, la família també és el pal de paller de la nostra escola, sigui quina en sigui l’estructura.

Cal prendre consciència que el concepte de família ha canviat; a la societatconviuen ara diferents models i el sistema educatiu ha d’estar a l’alturad’aquesta transformació. Les escoles FEDAC volem ser escoles del segle XXI, que, analitzant els signes dels temps, es renoven i donen resposta al que la societat d’avui dia ens demana; per tant, repensem la manera de relacionar-nos amb les famílies dels alumnes. Les nostres actuacions han de tenir com a objectiu primordial ser capaces de seduir i engrescar les famílies perquè formin part del nostre projecte.

Des de la FEDAC creiem en una escola més permeable, oberta i transparent, on les famílies trobin espais perdurables en els quals el fet de compartires visqui com un enriquiment que no quedi reduït a les reunions d’inicide curs i de recollida de notes i que valori la comunicació freqüent en totes direccions. Apostem per una escola de les famílies i amb les famílies. 

A més, demanem un compromís educatiu a cada família que s’apropi a nosaltres, un compromís de profunditat, d’estar els uns i els altres pels nostres alumnes; una relació recíproca de donar i rebre. Cal no mirar a qui servim, sigui el tipus de família que sigui —monoparental o biparental; heterosexual o homosexual; cristiana, agnòstica o atea—, i convé mantenir la nostra identitat, el nostre caràcter propi, allò que ens fa ser com som i sense la qual cosa desapareixeríem.

D’aquesta manera construïm unes relacions empàtiques, properes, fraternes amb les famílies on aquestes se senten acollides i obrim alhora nous canals i formes de participació amb elles. També forma part del repte mantenir la capacitat d’acollir alumnes provinents de situacions familiars diverses, donar-los suport i contribuir al seu benestar personal. Aquesta atenció personalitzada, en què tothom és conegut pel seu nom i tots els nens i nenes són iguals però al mateix temps diferents, esdevé un tarannà característic de les escoles FEDAC. 

És a dir, el nostre sentit d’escola cristiana, acollidora, inclusiva, que coneix i estima a tots i cadascun dels seus alumnes, és un valor afegit per a les famílies que confien en nosaltres i resulta essencial per donar sentit al nostre model educatiu. Ens caldrà assumir plenament, en definitiva, el compromís que tots plegats som FEDAC, escoles per a tothom que creen uns vincles duradors.

FEM CAMÍ

1 Eines de comunicació amb famílies: plataforma educativa, web, xarxes socials. 
2 Participació de famílies en projectes pedagògics i activitats educatives. 
3 Programa Família-Escola, acció compartida (FEAC). 
4 Projectes solidaris i de voluntariat. 
5 Tracte i atenció personal. 
6 Escola acollidora i oberta a les famílies. 
7 Delegats de nivell i/o curs, d’activitat o de projecte. 
8 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada