dimarts, 8 de novembre de 2016

XERPA

Àmbit #caràcter: XERPA
COM EL XERPA DESCONEGUT, NO S’ARRIBA AL CIM SENSE UN BON MESTRE

El repte del rol de l’educador de les escoles FEDAC d’#avuixdemà ens ha de permetre redefinir el protagonisme del docent a l’aula, que ha d’anar orientat a acompanyar l’alumne en la cerca del seu projecte de vida professional i, sobretot, humà. Des de l’escola, l’educador ha de saber actuar per seduir cada alumne, perquè en finalitzar l’escolarització sàpiga qui vol ser i com aconseguir-ho. Per fer possible aquest procés, l’educador ha d’assumir un rol de guia, acompanyant, encoratjador i mediador al costat de l’alumne, per conduir-lo cap al seu propi projecte personal; per això parlem d’«educadors xerpa».

Avui dia, els educadors, com la resta de la societat, han de donar resposta a una realitat líquida, volàtil, incerta, caòtica i ambigua, però també plena d’oportunitats creatives i de reptes personals i socials engrescadors. A més, els educadors han de reflexionar profundament sobre el coneixement que tenen respecte de les passions dels seus alumnes. Massa sovint el fracàs escolar de l’alumne ha tingut a veure amb la incapacitat dels sistemes i les metodologies per connectar amb els talents dels alumnes i donar resposta a un veritable desenvolupament de la seva competència global perquè siguin capaços d’aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a ser. 

En aquest context, el sistema educatiu ha de canviar, i amb ell, el paper de l’educador, que ha d’esdevenir competent per aprendre a aplicar noves metodologies, proposar més experiències, conviure amb altres realitats i buscar una contínua renovació. L’educador ha de consolidar el que té de vocacional, la passió per educar, que és molt i és el gran tresor de les nostres escoles, i ha de renovar i diversificar els espais i escenaris d’aprenentatge. 

El rol que s’espera de l’educador implica canviar la manera de pensar i, encara més, la manera de sentir. L’educador ha de ser inquiet i profundament observador, amb una curiositat insaciable; en definitiva, una persona amb passió per a la vida, tolerant i connectada, i que atorgui a l’ésser humà la importància que es mereix. 

De la mateixa manera, ha de saber motivar els alumnes, tot despertant el seu interès envers el coneixement, mitjançant activitats que els permetin dur a terme aprenentatges significatius, i afavorint un bon clima de relació a l’aula. 

El mestre o mestra també ha de treballar per fomentar la creativitat, tenint en compte la capacitat de superar el raonament per fer emergir allò que és més creatiu i fer preguntes per obrir possibilitats d’acció en els alumnes.

També considerem fonamental que l’educador sàpiga transmetre els valors de la tolerància, l’empatia i la flexibilitat i sigui conscient de les conseqüències que es derivaran d’allò que s’està realitzant a l’aula. D’altra banda, ha de saber utilitzar la tecnologia de manera eficaç, centrant-se en la pedagogia que comporta, buscant el tracte entre iguals (peer-to-peer), proposant l’alumne com a professor, fomentant preguntes i posant-les en context. El mestre no ha d’ensenyar el que sap, sinó el que necessiten els alumnes. 

Ser educador avui significa respondre al binomi ensenyar-aprendre, entenent que l’educació només pren tot el seu sentit quan es produeix un acte recíproc i bidireccional d’ensenyament i aprenentatge entre educador i alumne. El valor del docent com a persona és la suma de coneixements i habilitats condicionada per l’actitud i la predisposició a assumir els canvis amb coratge.

FEM CAMÍ

1 Itinerari de formació en el rol de l’educador.
2 Educadors mentors que acompanyen educadors novells.
3 Projectes de treball cooperatiu i codocència a l’aula. 
4 Educadors que guien el procés d’aprenentatge de cada alumne.
5 Metodologies d’autoaprenentatge. 
6 Participació en comunitats professionals d’aprenentatge.
7 Pràctiques d’observació a l’aula dels companys, per compartir idees establir diàlegs.
8 El tutor com a testimoni de la missió FEDAC.
9 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada