dimarts, 8 de novembre de 2016

XERPA

Àmbit #caràcter: XERPA
COM EL XERPA DESCONEGUT, NO S’ARRIBA AL CIM SENSE UN BON MESTRE

El repte del rol de l’educador de les escoles FEDAC d’#avuixdemà ens ha de permetre redefinir el protagonisme del docent a l’aula, que ha d’anar orientat a acompanyar l’alumne en la cerca del seu projecte de vida professional i, sobretot, humà. Des de l’escola, l’educador ha de saber actuar per seduir cada alumne, perquè en finalitzar l’escolarització sàpiga qui vol ser i com aconseguir-ho. Per fer possible aquest procés, l’educador ha d’assumir un rol de guia, acompanyant, encoratjador i mediador al costat de l’alumne, per conduir-lo cap al seu propi projecte personal; per això parlem d’«educadors xerpa».

Avui dia, els educadors, com la resta de la societat, han de donar resposta a una realitat líquida, volàtil, incerta, caòtica i ambigua, però també plena d’oportunitats creatives i de reptes personals i socials engrescadors. A més, els educadors han de reflexionar profundament sobre el coneixement que tenen respecte de les passions dels seus alumnes. Massa sovint el fracàs escolar de l’alumne ha tingut a veure amb la incapacitat dels sistemes i les metodologies per connectar amb els talents dels alumnes i donar resposta a un veritable desenvolupament de la seva competència global perquè siguin capaços d’aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a ser. 

En aquest context, el sistema educatiu ha de canviar, i amb ell, el paper de l’educador, que ha d’esdevenir competent per aprendre a aplicar noves metodologies, proposar més experiències, conviure amb altres realitats i buscar una contínua renovació. L’educador ha de consolidar el que té de vocacional, la passió per educar, que és molt i és el gran tresor de les nostres escoles, i ha de renovar i diversificar els espais i escenaris d’aprenentatge. 

El rol que s’espera de l’educador implica canviar la manera de pensar i, encara més, la manera de sentir. L’educador ha de ser inquiet i profundament observador, amb una curiositat insaciable; en definitiva, una persona amb passió per a la vida, tolerant i connectada, i que atorgui a l’ésser humà la importància que es mereix. 

De la mateixa manera, ha de saber motivar els alumnes, tot despertant el seu interès envers el coneixement, mitjançant activitats que els permetin dur a terme aprenentatges significatius, i afavorint un bon clima de relació a l’aula. 

El mestre o mestra també ha de treballar per fomentar la creativitat, tenint en compte la capacitat de superar el raonament per fer emergir allò que és més creatiu i fer preguntes per obrir possibilitats d’acció en els alumnes.

També considerem fonamental que l’educador sàpiga transmetre els valors de la tolerància, l’empatia i la flexibilitat i sigui conscient de les conseqüències que es derivaran d’allò que s’està realitzant a l’aula. D’altra banda, ha de saber utilitzar la tecnologia de manera eficaç, centrant-se en la pedagogia que comporta, buscant el tracte entre iguals (peer-to-peer), proposant l’alumne com a professor, fomentant preguntes i posant-les en context. El mestre no ha d’ensenyar el que sap, sinó el que necessiten els alumnes. 

Ser educador avui significa respondre al binomi ensenyar-aprendre, entenent que l’educació només pren tot el seu sentit quan es produeix un acte recíproc i bidireccional d’ensenyament i aprenentatge entre educador i alumne. El valor del docent com a persona és la suma de coneixements i habilitats condicionada per l’actitud i la predisposició a assumir els canvis amb coratge.

FEM CAMÍ

1 Itinerari de formació en el rol de l’educador.
2 Educadors mentors que acompanyen educadors novells.
3 Projectes de treball cooperatiu i codocència a l’aula. 
4 Educadors que guien el procés d’aprenentatge de cada alumne.
5 Metodologies d’autoaprenentatge. 
6 Participació en comunitats professionals d’aprenentatge.
7 Pràctiques d’observació a l’aula dels companys, per compartir idees establir diàlegs.
8 El tutor com a testimoni de la missió FEDAC.
9 ...

PASSIÓ

Àmbit #caràcter: PASSIÓ
LA PASSIÓ PER EDUCAR ÉS L’ENERGIA DE L’EDUCACIÓ

El repte de la passió a les escoles FEDAC #avuixdemà connecta amb el lema amb què hem identificat la relació indissociable entre l’educació i les emocions, la nostra #passióxeducar. Durant molt de temps hem vinculat l’educació amb la intel·lectualitat, amb les habilitats manuals, les actituds i els valors, però la neurociència ens ha demostrat que el veritable motor de tot plegat són les emocions. La passió per ensenyar i per aprendre aporta una força il·limitada que ens empeny a conèixer, a realitzar, a mantenir la voluntat, a forjar el propi caràcter i, en definitiva, a tenir personalitat.

La passió l’hem de cultivar en nosaltres mateixos i en els nostres alumnes, per tal d’entendre, comprendre, compartir, transformar i recrear el nostre entorn. Tots naixem amb uns grans talents naturals i, amb el pas del temps, hi anem perdent el contacte, la majoria de vegades, i de manera paradoxal, a causa del procés de socialització i de l’educació que rebem. A conseqüència d’això, trobem moltes persones que mai no connecten amb els seus veritables talents naturals i que no són conscients del que en realitat poden fer, des de la seva passió.

Proporcionem als infants i joves experiències per apassionar-se i aprendre a descobrir els seus talents. Aquest procés de descoberta conté elements com la capacitat, la vocació, l’actitud i l’oportunitat, que haurem de saber desenvolupar i facilitar en ells, ja que el protagonisme principal és per als alumnes, per a cada un d’ells en particular. Tots tenen interessos i talents variats, i han de poder reconèixer quines són les seves aptituds naturals, què és el que més els agrada, i trobar així un espai vital per desenvolupar les seves capacitats, les seves habilitats i, en definitiva, la seva passió. Aprenem els uns dels altres a treballar en equip, a rebre i a donar, a compartir i a encomanar il·lusió; és la resposta que des de les escoles FEDAC, educadors, alumnes i famílies volem donar per ser persones felices en una societat més feliç. Aquesta passió per la nostra tasca ens porta a compartir experiències, emocions i sentiments, a treballar en equip, des de dins dels nostres centres i també obrint-nos a compartir les experiències que trobem fora de l’escola. Desitgem descobrir i activar tots els nostres talents, donar tot el millor de nosaltres i ser capaços de trobar el temps necessari per fer-ho; il·lusionar-nos en el nostre dia a dia i transmetre optimisme; tenir els nostres referents a la vora i, al mateix temps, ser referents per als nostres alumnes.


Els educadors sabem que no estem sols, ja que compartim amb les famílies aquesta passió per l’educació. Junts fem créixer les nostres escoles, creant l’ambient idoni en què els infants i joves puguin trobar i desenvolupar els seus talents, puguin somiar el món que volen i el puguin fer realitat amb el seu esforç i amb el nostre. 

La nostra vocació fa que ens apassionem per l’educació dels nostres alumnes; per això fem camí amb ells, els facilitem els mitjans, els acompanyem, els animem, els reconeixem els avenços i creixem amb ells per crear un món millor. I, finalment, fem que tot això sigui font de sentit i felicitat en lesnostres vides.

FEM CAMÍ

1 Passió per l’educació.
2 Entusiasme per l’aprenentatge continu.
3 Manteniment de l’alegria i el sentit de l’humor en el contacte i el diàleg.
4 Detecció i promoció del talent en els educadors i els alumnes.
5 Itinerari de descoberta vocacional en els alumnes. 
6 Selecció i formació d’educadors apassionats. 
7 Col·laboració amb testimonis que comparteixen les seves passions.
8 Establiment d’una xarxa entre educadors, famílies, alumnes i entitats que compartim la passió per l’educació.
9 Treball a partir de les intel·ligències múltiples.
10 ...

EQUITAT

Àmbit #caràcter: EQUITAT
L’EQUITAT ÉS ACCEPTAR LA DIFERÈNCIA PER ASSOLIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

El repte de l’equitat porta les escoles FEDAC a reforçar i aprofundir un caràcter educatiu que permeti a l’alumne superar les expectatives socioculturals i socioeconòmiques predeterminades. És una resposta que ens sembla indefugible a fi de garantir l’èxit educatiu i afavorir la cohesió social entre l’alumnat.

Les nostres escoles es troben en entorns diversos i tenen alumnes i famí- lies amb situacions socioeconòmiques i culturals plurals, que requereixen per part nostra una proposta que superi el determinisme social que comporta la situació de partida.

El tracte equitatiu que atendrà aquesta vulnerabilitat dels nostres alumnes és un dels pilars fonamentals que identifiquen les nostres escoles i necessita la col·laboració i l’esforç de l’entorn familiar i social per aconseguir superar el repte. 

Garantim l’accés a l’ensenyament de qualitat a infants i joves, independentment de la seva condició social. La FEDAC aposta per un model d’escola concertada que elimini qualsevol barrera econòmica d’accés al seu projecte educatiu; això vol dir acollint, respectant i valorant totes i cada una de les diferències i orígens socials, la qual cosa constitueix l’autèntic sentit de la missió de la FEDAC. 

Garantim la igualtat als nostres centres i permetem a totes les famílies i alsseus fills i filles l’accés als recursos, la igualtat d’oportunitats i l’assolimentde les competències.

La inclusió i el progrés de tots els alumnes, siguin quines siguin les sevescapacitats, talents, necessitats o dificultats, és el repte que sempre hemafrontat amb vocació i passió i que ara ens porta a refermar el compromís d’optimitzar l’atenció a la diversitat.

Som conscients que no podem eliminar totes les desigualtats, però assumim un veritable plantejament de millora per tal d’avançar cap a una institució més justa, on es garanteixi la igualtat d’accés al més alt nivell educatiu, tot considerant les diferències de cada un dels protagonistes d’aquest procés. Els educadors s’involucren en aquest projecte, potenciant un treball tutorial que garanteixi al màxim un tracte equitatiu per a cada alumne, construint unes relacions personals, empàtiques i d’escolta per part de tots els educadors.

Per tal d’assolir aquest repte, afavorim una formació que abraci les pedagogies que atenen l’equitat i la dimensió antropològica i espiritual de l’alumne i que l’entenen com un ésser especial, únic i universal. Des del respecte a cada una de les individualitats i des de la garantia d’un projecte educatiu que lluita contra el determinisme social i els prejudicis personals, proposem un clima constructiu i de diàleg on es valoren les persones pel que són i el que fan, i no pel que van ser les seves famílies o pel grup social al qual pertanyen.


FEM CAMÍ

1 Treball de l’excel·lència educativa per a tots.
2 Pla d’acció tutorial i d’atenció a la diversitat FEDAC.
3 Sistema de beques per a famílies amb necessitats derivades de situacion socials desfavorides.
4 Assessorament i gestió de les ajudes de l’Administració per a alumne amb NEE.
5 Detecció precoç en les primeres etapes educatives. 
6 Recursos específics per a alumnes d’entorns desfavorits. 
7 Servei de psicopedagogia a tots els centres.
8 Servei de menjador amb dietes específiques.
9 Col·laboració amb les entitats locals que treballen per l’equitat: servei socials, serveis d’atenció primària, EAP, etc.
10 Campanyes solidàries per a les famílies de l’escola
11 ...

dilluns, 7 de novembre de 2016

SISÈ SENTIT


Àmbit #caràcter: SISÈ SENTIT
EDUQUEM EL SISÈ SENTIT DE LA PERSONA

El repte de l’espiritualitat d’#avuixdemà per a les escoles FEDAC és acompanyarels nostres alumnes en el camí necessari que va des del silenci i lasensibilitat fins a la interioritat i l’espiritualitat, perquè arribin a plantejar-se la pregunta del sentit de la seva vida i, així, construir un itinerari personal que els porti a tenir vides plenes. .

Vivim en una societat pragmàtica, enfocada a la innovació i la producció contínua de coneixement, però cada vegada més preocupada també per descobrir l’essència i el més absolut de l’existència humana. I és en aquest sentit, tant per a la societat com per als seus membres, que l’espiritualitat apareix com una necessitat i com un repte. En primer lloc, perquè el present s’ha desvinculat de les formes del coneixement religiós passat, que es torna ineficient i, fins i tot, esdevé mancat de pertinença. Això explica que, només a partir de l’experiència espiritual, els continguts genuïns de la religió poden mantenir el valor i la importància per a nosaltres. En altres paraules, es tracta de viure tot allò religiosament genuí que els nostres avantpassats van viure, però sense exigir creences prèvies i des d’una espiritualitat i una qualitat humana profundes. Aquesta és l’única manera en què la religió podrà recuperar el seu saber autèntic perquè, sense una capacitat per imaginar, pensar i concebre la realitat més enllà de postulats funcionals i pragmàtics, la persona se sent limitada en el seu propi ser.


Al llarg del temps, en les nostres escoles ens hem ocupat més de les formes que del fons i de les experiències. Vivim quotidianament en un món de soroll i agitació constant que porta a l’aïllament d’un mateix i a buscar la felicitat per mitjà de pràctiques meditatives com el ioga, el tai-txi, els llibres d’autoconeixement, etc.  Nosaltres oferim espais d’interiorització, de coneixement de si mateix i de contacte amb la natura, amb el cosmos i amb la transcendència. Treballem l’espiritualitat amb educadors i alumnes perquè és un camí que ens porta a trobar una felicitat duradora, un estat interior que només podem experimentar a través del cultiu de la intel·ligència espiritual, aquella que ens faculta per preguntar-nos pel sentit de l’existència, per prendre distància de la realitat, per elaborar un projecte vital, per transcendir la materialitat, per interpretar símbols i comprendre savieses de vida i per escollir un camí.  

Un primer pas consisteix a construir uns lligams sincers i duradors entreeducadors i alumnes, a partir dels quals cadascú comparteix el propi itinerari personal, que s’inicia en la capacitat de viure i sentir les emocions i utilitzar-les amb els altres per acabar fent present la paraula que verbalitza aquestes emocions i sensacions i permet iniciar un camí de recerca. Des del treball del propi «jo», s’arriba a l’altre desenvolupant la capacitat de ferse preguntes, per deixar-se interpel·lar respecte al que passa al voltant, per aturar-se, fer silenci i contemplar. Es tracta, en definitiva, d’una espiritualitat del jo amb el tu, un moment de trobada amb l’altre, un lloc en el qual indignar-se, reaccionar i actuar davant la injustícia. 

En conseqüència, repensem els tradicionals espais de les escoles per crear «temples» de silenci i espiritualitat actuals, acollidors i amb símbols propers i significatius per facilitar un clima de serenor. Eduquem els infants i joves en la interioritat i utilitzem pedagogies per suscitar el silenci i l’autoconeixement mitjançant exercicis d’expressió corporal, dansa, relaxació, silenci i reflexió; aquest és el primer pas de tota persona per tal d’obrir-se a la transcendència, fer camí cap a l’interior i esdevenir una persona feliç.FEM CAMÍ

1 Treball del silenci i la interioritat des d’Infantil.
2 Treball de les tècniques de relaxació, meditació i contemplació.
3 Competència espiritual assolida en acabar l’ESO.
4 Formació en interioritat i espiritualitat per als educadors.
5 Espais d’aturada i experiència espiritual per als educadors.  
6 Pràctica de la pedagogia de la pregunta per trobar el sentit de les coses. 
7 Reanimació dels espais de silenci i pregària a cada escola.
8 Materials del Bon dia elaborats pels centres.
9 Tutories individualitzades per a l’autoconeixement.
10 Projecte Escolta’m.
11 ...

IDENTITAT


Àmbit #caràcter: IDENTITAT
EL PODER DE LA IDENTITAT ÉS TRANSFORMADOR

El repte de la identitat esdevé l’esforç més significatiu per mantenir la singularitat de les escoles FEDAC. Davant de la globalització i d’una societat líquida, apareix aquest repte com una font que alimenta les conviccions individuals, perquè cada persona se senti constructora de la seva identitat personal i col·lectiva i perquè tots plegats siguem FEDAC.

La identitat de la Fundació s’arrela en un passat fundacional que ens interpel·la a ser fidels a l’esperit i la voluntat del pare Coll, el seu fundador. Aquest passat, que té una narrativa protagonitzada per tantes germanes Dominiques de l’Anunciata, ens ofereix un carisma i un caràcter que hem anat compartint des de fa molts anys, tots plegats, en cadascuna de les escoles. 


Ja compartim la missió, i ara som cridats també a compartir la visió sobre el nostre futur i a ser-ne partícips i constructors. Hem de forjar una identitat fidel, radical, participativa i creativa. Cadascun dels educadors de la FEDAC som la presència, el testimoni i els redactors de la identitat de la institució. No és una qüestió de redactar papers, és una crida que ha de ressonar en el cor de cada docent. La nostra manera d’entendre el món, la societat o l’educació realment serà possible si és present en l’ànim de cadascun dels que formem part de la comunitat educativa. La qüestió és: dóna sentit a les nostres vides participar en la construcció d’un projecte educatiu amb l’esperit evangèlic de la FEDAC?
La resposta a la pregunta anterior és una narració creativa i radical, lliure de dogmes, sense cap doctrina limitadora, per aconseguir un projecte educatiu íntegrament cristià. Es tracta de fer un esforç per tornar a la font de la nostra passió per educar, el Mestre, i ho fem de manera íntegra, donant resposta a tots els àmbits en què un cristià és cridat en el segle xxi: espiritualitat, ecologia, drets socials, immigració, tecnologia, ciència, transcendència, etc. Construïm una identitat que sigui digna i que doni una resposta significativa a la societat. 

Cadascuna d’aquestes persones arribarà al moment de formular-se preguntes de sentit per tal de fer una opció en la vida (re-elegire) des de la pròpia llibertat, al servei de les persones i de la societat.

Tenim espais i temps per generar i fomentar diàlegs a través dels quals cada persona de la comunitat se senti subjecte i protagonista d’una història personal i col·lectiva vinculada al bé comú, i cal també que els potenciem.

Hem de ser capaços de renovar i actualitzar el nostre llenguatge, els símbols i les formes, fent-los adequats al segle xxi, perquè siguin Bona Notícia en si mateixos. Cal analitzar els signes dels temps que ens toca viure, amb compassió i esperança, i alhora proposar experiències que esdevinguin narrativa en la vida de les persones que configuren la comunitat educativa, fent-les sentir integrades i implicades en la construcció d’aquesta identitat. Des de la FEDAC volem ser testimonis d’una Església que transmet la Bona Notícia amb senzillesa i humanitat. Per tot això, és indispensable educar des de la pedagogia de l’amor, de la predicació feta vida i de la vida feta predicació, perquè els nostres alumnes siguin competents globalment en un món plural, canviant, secularitzat, interreligiós i tecnològic. 

La suma de les diverses personalitats de les escoles FEDAC és el tresor de la nostra identitat. Tan sols som FEDAC si les persones que la integrem ens sentim compromeses i coresponsables de la missió i la visió compartida.
FEM CAMÍ

1 Itinerari de formació en el carisma FEDAC per a cada educador.
2 Espais i dinàmiques per recrear la identitat Anunciata.
3 Recerca de l’arrel cristiana en la nostra quotidianitat.
4 Llenguatge humanitzador que defuig el dogmatisme.
5 Itineraris personals per als alumnes: Fe, Carisma i Vocació.
6 Actualització de símbols i signes amb una marca pròpia.
7 Grups Anuncia d’educadors.
8 Dinàmiques litúrgiques elaborades entre totes les escoles.
9 Trobades i convivències d’alumnes.
10 Programació a partir d’un pla marc d’evangelització.
11 ...