dimecres, 26 d’octubre de 2016

IDIOMES+

Àmbit #educació: Idiomes+

EL DOMINI D'IDIOMES ÉS UNA NECESSITAT URGENT

El repte dels idiomes a les escoles FEDAC significa valorar com una riquesa la coexistència de llengües i cultures en l’entorn multilingüe i intercultural de la nostra societat. És tot un repte que els nostres alumnes esdevinguin persones plurilingües, amb capacitat d’utilitzar diferents llengües, d’interactuar amb cultures diverses i de combinar els diferents registres de les llengües que estem ensenyant. 

El domini de les llengües genera més possibilitats de relació i d’emprendre nous projectes. Amb la seva pràctica i mitjançant el diàleg intercultural, podem desenvolupar una competència global plurilingüe que propiciï una interdependència pacífica, dialogant i enriquidora. 

L’objectiu principal d’aquest repte és, doncs, aconseguir que el nostre alumnat assoleixi, en acabar l’educació obligatòria, una sòlida competència comunicativa en les dues llengües oficials del país i en llengua anglesa, a més del coneixement d’una altra llengua estrangera, ja que són considerades eines d’aprenentatge i comunicació. 
Des de la FEDAC, implantem un plurilingüisme actiu, basat en el constructivisme dels projectes didàctics per mitjà dels diferents suports que ens 
ofereix la llengua: oral, escrit, audiovisual i mitjançant la tecnologia. Els educadors programem situacions comunicatives en diverses llengües, utilitzant els diferents idiomes segons la situació. D’aquesta manera, l’oralitat esdevé una eina fonamental per accedir a les estructures comunicatives de cada llengua que fem servir per gestionar les relacions socials i per promoure l’aprenentatge. 
Volem aprofitar els avantatges de la tecnologia i del llenguatge audiovisual per incidir en un augment de la interacció i la col·laboració més enllà de les aules. Les TIC ens permeten ser alhora receptors i emissors, creadors i consumidors de projectes, de missatges i de continguts orals i escrits. 

Pel que fa al rol de l’alumne, creem situacions reals que fomentin activitats pràctiques (treball per projectes, aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, etc.) en què l’estudiant se senti protagonista i tingui la necessitat de comunicar-se. Cal destacar que el desenvolupament col·laboratiu permet la interacció amb persones de diferents contextos culturals i lingüístics, fet que contribueix a adquirir coneixements i recursos per comunicar-se correctament i aprendre tot un seguit d’estratègies que deriven dels paràmetres culturals en què es desenvolupa una llengua. 

En definitiva, aquest repte no té com a objectiu ampliar i sumar llengües, sinó fomentar que tots els aprenentatges de les llengües siguin autèntics i vivencials, és a dir, que estiguin relacionats amb contextos i situacions reals que facin adoptar a l’alumnat un rol proactiu, cosa que passa per integrar l’aprenentatge del català, el castellà i l’anglès en les activitats d’aprenentatge de les diverses matèries i projectes curriculars en tots els cursos i etapes, des dels més petits fins als més grans.FEM CAMÍ

1 Immersió lingüística en català. 
2  Selecció de professorat amb nivell B2/C1 en llengua anglesa. 
3  Aprenentatge integrat de l’anglès al currículum (AICLE). 
4 Immersió en anglès des del 1r curs d’Infantil. 
5  Personal nadiu de llengua anglesa com a auxiliar de conversa. 
6  Treball de l’oralitat i la consciència fonològica a Infantil. 
7 Tallers d’expressió en català, castellà i anglès. 
8  Formació del professorat en llengües estrangeres. 
9 Participació en estades i colònies lingüístiques. 
10  Centres preparadors d’exàmens oficials de Cambridge. 11 Laboratoris tecnològics d’idiomes. 
12 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada