divendres, 28 d’octubre de 2016

E-U-E

àmbit #entorn: Escola-Universitat-Empresa


EL DIÀLEG ENTRE L’ESCOLA, LA UNIVERSITAT I L’EMPRESA ÉS CLAU PER AL FUTUR DE L’EDUCACIÓ

El repte escola-universitat-empresa de les escoles FEDAC #avuixdemà tracta de qüestionar i millorar la vinculació de les nostres escoles amb el conjunt del sistema educatiu, amb aquest binomi determinant tant per al futur dels nostres alumnes com per a l’estatus social i de qualitat educativa del país.

És una realitat que les nostres escoles no han tingut un projecte educatiu vinculat i referit a la realitat de l’empresa i la universitat amb l’objectiu d’esdevenir espais on el coneixement i l’emprenedoria hi tinguessin lloc.


Així, doncs, volem establir vincles i col·laboracions amb universitats i empreses perquè els nostres projectes puguin donar resposta a la realitat social i laboral del futur, i perquè els plans de formació dels nous docents de les universitats esmenin la seva falta d’adequació a les exigències del nou paradigma educatiu.

Tots aquells que formem part de la comunitat educativa FEDAC hem de concebre la nostra tasca més enllà dels objectius propis del procés d’ensenyament-aprenentatge i ens hem de qüestionar un seguit d’aspectes. Per exemple, considerem indispensable preguntar-nos: quin paper té l’educació obligatòria en la societat; com és la realitat que envolta les nostres escoles; quines necessitats laborals i socials té; què hem de fer per donar-hi resposta educant, i com ens connectem a la realitat que hi ha més enllà de l’escola, a la universitat i a l’empresa, sense perdre de vista que nosaltres mateixos som empresa. 

Les escoles FEDAC tenen raó de ser en tant que formen alumnes de manera integral, contribuint des de l’educació a la millora de la societat i formant persones que acabaran incorporant-se al món laboral; però alhora, per dur a terme la seva tasca, han de comptar amb empreses externes.

Nosaltres obrim els espais per acollir i crear lligams amb altres entitats i ampliar les experiències perquè els alumnes puguin cercar, en un ventall més ampli, les seves passions i els seus talents. Les escoles FEDAC volem plantejar activitats lúdiques, esportives i d’aprenentatge adreçades als alumnes de l’escola i a la població del barri i l’entorn més proper, considerant l’educació en el lleure com un element clau de cohesió social entre l’alumnat i l’entorn.

És ideal que aquestes empreses coneguin la identitat del projecte perquè la col·laboració resulti enriquidora i coherent.

Volem fer realitat una oferta integrada i diversificada de serveis i activitats fora del calendari escolar i en el temps de lleure: casals en períodes de vacances, serveis de menjador, escoles d’adults, activitats per a les famílies, espais per a antics alumnes, etc. Són un pas més en el camí per aconseguir disposar d’un sistema educatiu formal més flexible al nostre país. 

Per tot això, ens proposem trobar les aliances necessàries en el nostre entorn i treballar conjuntament mitjançant iniciatives diverses. 

En primer lloc, cal establir relacions (convenis, taules rodones, premis, etc.) amb el món empresarial més proper i amb les universitats de referència, i també amb les institucions, administracions i mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals, des de cadascuna de les escoles FEDAC i des de la institució, per mitjà de les activitats dissenyades per cada etapa educativa per tractar les necessitats comunes. En segon lloc, cal crear una xarxa sòlida de contacte, connexió i intercanvi amb associacions de l’entorn i d’antics alumnes, invertint-hi els recursosnecessaris. A més, hem de potenciar l’R+D a les escoles, la investigació-acció ha de tornar als centres FEDAC, cal aprendre fent (learning by doing). Totes aquelles institucions i iniciatives potenciadores de la tasca educativa, en sintonia amb les necessitats reals de la nostra societat, han de ser referents en el dia a dia del nostre treball com a escoles i les hem d’integrar. L’escola també ha de possibilitar als investigadors i als mateixos educadors el contacte amb referents socials per oferir solucions, i les empreses s’han de sentir acollides per l’escola. I és que l’empresa proveeix l’escola dels serveis bàsics com a centre orgànic i la universitat proveeix l’escola del talent professional que li permet continuar la seva tasca educativa. Si la relació empresa-universitat-escola funciona, necessàriament s’arribarà al guany social que beneficiï a tots. 
FEM CAMÍ

1 Convenis de col·laboració amb universitats i altres centres de formació.
2 Vincles estratègics amb empreses de serveis.
3 Xarxes de col·laboració entre empresa, universitat i centres de recerca.
4 Projectes R + I.
5 Projectes d’emprenedoria a l’escola.
6 Programació d’activitats a l’aula convidant professionals del món laboral i social perdonar a conèixer la seva tasca. 
7 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada