divendres, 28 d’octubre de 2016

CREAACTIVITAT

àmbit #educació: Creaactivitat


LA INTEL·LIGÈNCIA ES DIVERTEIX CREANT I L'ALUMNE APRÈN CREANT DE MANERA DIVERTIDA

Les escoles FEDAC tenim el repte de convertir la creativitat en motor de l’aprenentatge i de canviar el paradigma educatiu. El repte de la creativitat d’#avuixdemà és un element clau del canvi metodològic, una transformació que genera innovació, i és fruit del treball en equip. Ser creatiu és essencial per als nous entorns socials i laborals. Albert Einstein deia que la creativitat és la intel·ligència divertint-se. És una definició encertada per a l’escola, atès que conjuga tres elements pedagò- gics indissociables: la intel·ligència, la creativitat i el joc.

L’escola no ha potenciat prou la creativitat i ara tenim la necessitat urgent d’uns centres educatius diferents, que s’anticipin al futur. La capacitat de resoldre problemes de manera creativa i oferir noves solucions esdevé l’habilitat fonamental que cal desenvolupar en les futures generacions.

Les escoles FEDAC tenim el repte de formar alumnes creatius, que no siguin magatzems de saber, sinó fàbriques que parteixin del saber per reelaborar-lo de manera pròpia i original, per generar nou coneixement, per plantejar-se dubtes i preguntes, per expressar inquietuds i per buscar solucions alternatives. Es tracta de nous desafiaments que els faran descobrir el plaer d’aprendre i els despertaran la curiositat per entendre el món que els envolta per tal de poder-s’hi implicar, generant canvi i transformació.


L’acció de crear requereix dos moments essencials. En primer lloc, la fase en què tots els elements del que anomenem pensament treballen conjuntament per elaborar una idea. En segon lloc, però no per això menys important, el moment en què passem a elaborar-la. Cada escola FEDAC ofereix escenaris on s’estimula la idea i on és possible l’experiència creadora d’elaborar obres, productes i objectes originals i autèntics. Així, doncs, proposem als alumnes activitats de cooperació per beneficiar-se del treball en equip, sumant idees i solucions divergents per afrontar reptes. 

Des de les escoles FEDAC creiem que l’entorn lúdic és aquell en el qual l’alumne té més possibilitats de créixer i on és protagonista del seu aprenentatge. La gamificació dels continguts i el sentit positiu de l’esforç esdevenen la font d’energia per créixer en coneixement i habilitat.

Un dels ingredients essencials per desenvolupar aquesta creativitat és tenir en compte les intel·ligències múltiples i els talents de cadascú per oferir activitats i metodologies que s’adeqüin a les maneres diverses d’aprendre que tenen els alumnes.

En aquest sentit, desenvolupar les capacitats intel·lectuals de l’alumne i integrar-les en la diversitat intel·lectual del seu entorn li permetrà valorar els talents propis i els dels altres; i és en aquesta harmonia d’aprenentatge competencial on es multipliquen les possibilitats creadores i es desenvolupa la competència global de tots plegats.

Cal destacar també la importància de copsar l’error com a punt de partida d’un nou aprenentatge i treballar de manera cooperativa, aprenent els uns dels altres, compartint punts de vista, habilitats diferents i afavorint el diàleg, el contrast d’opinions, l’argumentació i l’esperit crític que aporta el treball col·laboratiu. 

És premissa indispensable buscar el màxim d’interdisciplinarietat entre les matèries escolars, utilitzant metodologies actives i propostes diverses (ABP, APS, treball per projectes…) que connectin els continguts curriculars i el món real, per tal que els alumnes aprenguin a donar resposta a problemes de la seva pròpia realitat i interès.

D’aquesta manera farem que les escoles FEDAC esdevinguin entorns on infants, joves i grans visquin experiències que ningú no es voldrà perdre i en les quals les seves intel·ligències es diverteixin.

FEM CAMÍ

1 Treball de l'avaluació 
2 Espais on crear és l'acte.
3 Crear i recrear espais i mobiliaris estimulants i provocadors d'escenaris.
4 Implantació de la gamificació en el procés d'aprenentatge.
5 Integració del pensament divergent com a eina de debat pedagògic.
6 Protagonisme de les àrees artístiques i de les metodologies actives.
7 Objectes de treball oberts al talent personal: vídeos, exposicions, murals, webs, musicals, verbals, dansa...
8 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada