divendres, 28 d’octubre de 2016

E-U-E

àmbit #entorn: Escola-Universitat-Empresa


EL DIÀLEG ENTRE L’ESCOLA, LA UNIVERSITAT I L’EMPRESA ÉS CLAU PER AL FUTUR DE L’EDUCACIÓ

El repte escola-universitat-empresa de les escoles FEDAC #avuixdemà tracta de qüestionar i millorar la vinculació de les nostres escoles amb el conjunt del sistema educatiu, amb aquest binomi determinant tant per al futur dels nostres alumnes com per a l’estatus social i de qualitat educativa del país.

És una realitat que les nostres escoles no han tingut un projecte educatiu vinculat i referit a la realitat de l’empresa i la universitat amb l’objectiu d’esdevenir espais on el coneixement i l’emprenedoria hi tinguessin lloc.


Així, doncs, volem establir vincles i col·laboracions amb universitats i empreses perquè els nostres projectes puguin donar resposta a la realitat social i laboral del futur, i perquè els plans de formació dels nous docents de les universitats esmenin la seva falta d’adequació a les exigències del nou paradigma educatiu.

Tots aquells que formem part de la comunitat educativa FEDAC hem de concebre la nostra tasca més enllà dels objectius propis del procés d’ensenyament-aprenentatge i ens hem de qüestionar un seguit d’aspectes. Per exemple, considerem indispensable preguntar-nos: quin paper té l’educació obligatòria en la societat; com és la realitat que envolta les nostres escoles; quines necessitats laborals i socials té; què hem de fer per donar-hi resposta educant, i com ens connectem a la realitat que hi ha més enllà de l’escola, a la universitat i a l’empresa, sense perdre de vista que nosaltres mateixos som empresa. 

Les escoles FEDAC tenen raó de ser en tant que formen alumnes de manera integral, contribuint des de l’educació a la millora de la societat i formant persones que acabaran incorporant-se al món laboral; però alhora, per dur a terme la seva tasca, han de comptar amb empreses externes.

Nosaltres obrim els espais per acollir i crear lligams amb altres entitats i ampliar les experiències perquè els alumnes puguin cercar, en un ventall més ampli, les seves passions i els seus talents. Les escoles FEDAC volem plantejar activitats lúdiques, esportives i d’aprenentatge adreçades als alumnes de l’escola i a la població del barri i l’entorn més proper, considerant l’educació en el lleure com un element clau de cohesió social entre l’alumnat i l’entorn.

És ideal que aquestes empreses coneguin la identitat del projecte perquè la col·laboració resulti enriquidora i coherent.

Volem fer realitat una oferta integrada i diversificada de serveis i activitats fora del calendari escolar i en el temps de lleure: casals en períodes de vacances, serveis de menjador, escoles d’adults, activitats per a les famílies, espais per a antics alumnes, etc. Són un pas més en el camí per aconseguir disposar d’un sistema educatiu formal més flexible al nostre país. 

Per tot això, ens proposem trobar les aliances necessàries en el nostre entorn i treballar conjuntament mitjançant iniciatives diverses. 

En primer lloc, cal establir relacions (convenis, taules rodones, premis, etc.) amb el món empresarial més proper i amb les universitats de referència, i també amb les institucions, administracions i mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals, des de cadascuna de les escoles FEDAC i des de la institució, per mitjà de les activitats dissenyades per cada etapa educativa per tractar les necessitats comunes. En segon lloc, cal crear una xarxa sòlida de contacte, connexió i intercanvi amb associacions de l’entorn i d’antics alumnes, invertint-hi els recursosnecessaris. A més, hem de potenciar l’R+D a les escoles, la investigació-acció ha de tornar als centres FEDAC, cal aprendre fent (learning by doing). Totes aquelles institucions i iniciatives potenciadores de la tasca educativa, en sintonia amb les necessitats reals de la nostra societat, han de ser referents en el dia a dia del nostre treball com a escoles i les hem d’integrar. L’escola també ha de possibilitar als investigadors i als mateixos educadors el contacte amb referents socials per oferir solucions, i les empreses s’han de sentir acollides per l’escola. I és que l’empresa proveeix l’escola dels serveis bàsics com a centre orgànic i la universitat proveeix l’escola del talent professional que li permet continuar la seva tasca educativa. Si la relació empresa-universitat-escola funciona, necessàriament s’arribarà al guany social que beneficiï a tots. 
FEM CAMÍ

1 Convenis de col·laboració amb universitats i altres centres de formació.
2 Vincles estratègics amb empreses de serveis.
3 Xarxes de col·laboració entre empresa, universitat i centres de recerca.
4 Projectes R + I.
5 Projectes d’emprenedoria a l’escola.
6 Programació d’activitats a l’aula convidant professionals del món laboral i social perdonar a conèixer la seva tasca. 
7 ...

OFERTA

àmbit #entorn: oferta


UNA OFERTA ÀMPLIA I ATENTA A LES NECESSITATS DE L'ENTORN

Les escoles FEDAC, el model educatiu que oferim i els educadors que el desenvolupem assumim el repte d’alliberar l’oferta de serveis que hem anat plantejant des de sempre per acostar-la a les necessitats reals de les famílies.

Els integrants de les famílies passen, en un percentatge molt significatiu, molt de temps fora de la llar desenvolupant la pròpia vida professional,els uns, i assumint una vida escolar que sovint s’allarga més del que cal, els altres. En aquest context, l’escola no pot retallar ni temps ni espais de servei, ja que l’únic que aporta en aquesta iniciativa unilateral és un increment de la problemàtica familiar, si els pares i les mares no tenen la possibilitat d’ajustar l’horari laboral a l’horari escolar. És evident que molts dels nostres alumnes han de passar més temps a casa i amb la seva família.


La conciliació laboral, familiar i escolar és un deure que cal assolir en la societat i apostem per una oferta de serveis flexible amb una diversitat d’activitats educatives, lúdiques, culturals i esportives, que atengui les necessitats de les famílies i afavoreixi un creixement harmònic dels seus fills i filles, més enllà de la necessària vida escolar. Tanmateix, cal tenir en compte la necessitat ineludible de potenciar la vida en el caliu de la família. Volem iniciar, doncs, un procés de canvi social i cultural del centre educatiu i del seu entorn per contribuir a transformar l’educació del nostre país. 
Des de la FEDAC entenem que l’educació formal pot ser complementada amb altres propostes provinents d’entitats que comparteixin la nostra missió. 

Alhora, creiem que la millor configuració dels espais dels educadors afavoreix la relació, el diàleg, la col·laboració i la creativitat necessàries per encomanar als nois i noies la passió per aprendre.

Nosaltres obrim els espais per acollir i crear lligams amb altres entitats i ampliar les experiències perquè els alumnes puguin cercar, en un ventall més ampli, les seves passions i els seus talents. Les escoles FEDAC volem plantejar activitats lúdiques, esportives i d’aprenentatge adreçades als alumnes de l’escola i a la població del barri i l’entorn més proper, considerant l’educació en el lleure com un element clau de cohesió social entre l’alumnat i l’entorn.

Així, doncs, apostem per un pacte educatiu que replantegi l’horari i el calendari escolar —que han de ser prou amplis per donar resposta a la diversitat de necessitats socials— i que preservi l’autonomia del centre per oferir els espais de l’escola, al barri i a altres entitats. D’aquesta manera, podran esdevenir nius d’iniciatives socials que, alhora que són coherents i respectuoses amb el seu caràcter propi, donin resposta a les necessitats de la comunitat educativa.

Volem fer realitat una oferta integrada i diversificada de serveis i activitats fora del calendari escolar i en el temps de lleure: casals en períodes de vacances, serveis de menjador, escoles d’adults, activitats per a les famílies, espais per a antics alumnes, etc. Són un pas més en el camí per aconseguir disposar d’un sistema educatiu formal més flexible al nostre país. 

Aquest projecte té l’objectiu de promoure l’activitat sociocultural i educativa del mateix centre cap a la població del seu entorn i, especialment, de dinamitzar la vida cultural del barri i del municipi. En conclusió, el nostre repte és crear una oferta variada, àmplia, propera i flexible que deixi empremta en els nostres alumnes a través de l’educació formal i no formal. 

D’aquesta manera podrem aconseguir que l’escola no sigui un simple edifici, sinó una àgora de trobada de petits i grans, avis i àvies, pares i mares, fills i filles, alumnes i antics alumnes, tots amb un esperit renovat de reconstrucció del teixit social de cada poble i de cada barri. FEM CAMÍ

1 Activitats coescolars que amplien l’oferta formal de l’escola. Activitats de lleure, esportives i/o culturals per a les famílies i l’entorn en períodes no lectius.
2 Instal·lacions dels centres obertes a les entitats de lleure, esportives i culturals del barri/poble i col·laboració amb aquestes entitats per oferir un servei..
3 Disposició a ampliar l’oferta educativa formal allà on sigui viable.
4 Catàleg de serveis escolars ampliat.
5 Espais de formació d’adults, educació no formal, cursos, conferències...
6 Comissions de lleure i cultura formades per membres de la comunitat educativa. 
7 Impuls i dinamització d’associacions d’antics alumnes.
...

ELS ESPAIS PARLEN

àmbit #entorn: Els espais parlen


ELS ESPAIS DE L'ESCOLA PARLEN DEL NOSTRE PROJECTE

Les escoles FEDAC, immerses en la dinàmica de la revolució educativa de la societat del coneixement, fan seu el repte de redissenyar els espais entesos com un ambient facilitador de l’aprenentatge competencial dels alumnes d’#avuixdemà, incorporant un mobiliari adequat i pedagògic i unes parets que parlin pedagògicament, aportant flexibilitat, transparència i modernitat al servei del nou projecte educatiu FEDAC.

Les escoles, construïdes amb estructures rectangulars d’aules, pupitres i pissarres i una organització d’ensenyament unidireccional i dirigit, formen part d’un passat cartesià. Els espais, el mobiliari i la decoració dels centres tenen una història, van ser fruit d’un disseny que havia de donar una resposta en un temps pretèrit, però el nou paradigma educatiu encaixa amb dificultats en aquella estructura.

El present ens porta a nous criteris psicològics, pedagògics i sociològics, a recrear les escoles en àmbits de trobada de les persones amb el coneixement, des de la cordialitat i la professionalitat per tal d’esdevenir veritables ecosistemes d’experiències pedagògiques. Els alumnes són animats a realitzar les activitats en entorns motivadors per mostrar les seves idees i promoure comportaments crítics amb la finalitat d’activar el pensament, l’empatia i l’experimentació. Des de la FEDAC invertim en la modularitat i la polivalència dels espais escolars amb la finalitat d’afavorir els aprenentatges i la comunicació, tant en els interiors lluminosos com en els exteriors diàfans. Concebem aquests espais com a llocs per compartir, aprendre, expressar, jugar, trobar-se, pensar, emprendre, conviure, superar-se i construir en equip. Potents indrets per a l’estudi, la lectura, el silenci i el creixement interior. Aules, patis i racons versàtils i flexibles per als aprenentatges actius i variats on els infants i els joves cooperen, componen, expliquen i aprenen a resoldre conflictes i a ser competents per assolir els objectius d’aprenentatge del segle XXI. 

Alhora, creiem que la millor configuració dels espais dels educadors afavoreix la relació, el diàleg, la col·laboració i la creativitat necessàries per encomanar als nois i noies la passió per aprendre.

Així mateix, l’ambientació interior de les escoles esdevé un element potenciador amb parets que comuniquen en positiu i ajuden a crear un clima de centre. La neurociència corrobora la nostra intuïció que els espais han de ser amables, estables —amb un mobiliari acollidor—, transparents i poc carregats de missatges que distreguin l’atenció. L’acurada combinació de la llum natural i la il·luminació, l’amplitud i el color als espais polivalents comuns, dins i fora les aules, esdevenen potents aliats per al benestar i el confort i són facilitadors de la creativitat i de l’expressió artística, i també d’una gran diversitat d’activitats d’aprenentatge interdisciplinàries i multilingües.

L’espai físic i el virtual esdevenen realitats interrelacionades i importants en la mateixa mesura a les escoles del segle XXI. Aquesta és la premissa que possibilita a l’alumne l’aprenentatge i, a les famílies i els mestres, la comunicació més enllà de l’horari convencional. L’espai físic i l’espai virtual estan integrats l’un en l’altre als nostres centres.

Les parets parlen amb un llenguatge comú entre les persones i el projecte que presenten. Són una poderosa eina educadora que ens empeny a convertir l’escola en una experiència social de trobada per a l’aprenentatge. FEM CAMÍ

1 Espais actuals adequats al projecte pedagògic del centre.
2 Elements de marca i iconografia FEDAC als espais escolars.
3 Espais tradicionals transformats en entorns inspiradors.
4 Reforma de les recepcions de les escoles.
5 Mobiliari acollidor als nous espais.
6 Espais comuns d’alumnes, educadors, famílies i directius reformats per fer-los més familiars. 
7 Millora de la il·luminació i els colors de les dependències.
8 Aules més flexibles i modulars.
9 Escola ambientada amb representacions significatives per a l’alumnat.
10 ...

TÀCTIL

àmbit #entorn: Tàctil


TECNOLOGIES PER L'APODERAMENT I L'EMPRENEDORIA NECESSITEN EDUCADORS QUE APRENEN PER INNOVAR

El repte de la tecnologia és un company de viatge que ha estat present des del principi en les escoles FEDAC, car si bé aquestes han estat una mica resistents als canvis provocats per les noves tecnologies, ja fa temps que han introduït els dispositius portàtils i altres eines en els projectes propis. El desafiament passa per saber aprofitar aquestes eines tecnològiques i, així mateix, adaptar la manera de fer a un nou paradigma educatiu.

La revolució de les tecnologies no s’ha limitat a transformar els sistemes d’informació i comunicació. Les TIC han representat una nova manera de concebre el fet educatiu en si mateix, ja que han resultat una intrusió en la relació alumne-educador-família que ha transformat l’aprenentatge, l’ensenyament i les relacions personals existents.

tot plegat ha creat un nou ecosistema educatiu que depassa l’entorn purde l’edifici escolar i del temps i l’espai, a més d’introduir una quantitat importantde nous llenguatges –audiovisual, programació, xarxes socials...–que condicionen la relació ensenyament-aprenentatge. La tecnologia esdevé una palanca de canvi que apodera l’educador i l’alumne i els fa participar del procés amb rols renovats. En efecte, les nostres aules ja s’han vist envaïdes per un seguit d’elements tecnològics que fa uns anys eren impensables: portàtils, tauletes i fins i tot mòbils tenen un paper important en la formació. La competència digital posa en acció un seguit de capacitats i habilitats que seran necessàries perquè els alumnes esdevinguin uns ciutadans autèntics i lliures. 

La tecnologia ens permet apropar-nos a organitzacions i projectes que són impul sors del canvi educatiu i que tenen presència a la xarxa (xarxes socials, blogs de reflexió pedagògica, portfolis dels educadors...) per poder transmetre de manera entenedora i transparent el que fem i el que som. Les escoles FEDAC estem fent un gran esforç per dotar-nos de la infraestructuranecessària: Wi-Fi a tot el centre, connectivitat amb la fibra òptica, aules amb projectors, pantalles i sistemes de so. Tots els alumnes disposen d’un dispositiu portàtil que forma part del material obligatori i la pertinent llicència digital per accedir als continguts pedagògics a través d’una plataforma educativa.


No obstant això, la manera més determinant perquè les tecnologies esdevinguin transparents a l’aula —quotidianes i amables— és disposar d’educadors que les valorin com a eines facilitadores de la innovació i d’un millor aprenentatge per als alumnes, ja que els acosten, com mai a la vida, a nous llenguatges seductors i motivadors, fet que les converteix en una immillorable carta de presentació de la pràctica docent. La tecnologia s’ha desenvolupat amb propòsits que fins ara apareixien com a bons o beneficiosos per a la humanitat, però el seu ús no sempre ha tingut un propòsit noble, ja que també pot ser utilitzada amb objectius egoistes que moltes vegades van més enllà dels drets dels altres. I és en aquest punt en què l’educació i uns sòlids valors humans esdevenen determinants perquè els avenços de la tecnologia siguin en profit de la humanitat. 

Així mateix, els centres educatius han d’estar oberts al món, entossudits a fer canvis petits però constants, disposats a provar noves metodologies i estratègies, sabent que l’objectiu final és augmentar al màxim els resultats en el coneixement, en la competència global i en les actituds i les motivacions dels alumnes per contribuir de manera positiva a fer persones altament competents, efectives i transformadores.


Tenim moltes eines a l'abast dels nostres alumnes (xarxes de comunicació social, mitjans tecnològics, avenços científics, ...) que es poden convertir en bons elements de transformació. El paper de les nostres escoles serà ensenyar-ne la utilitat i ajudar a fer-ne un bon ús per tal de poder contribuir a una millor relació amb el seu entorn i amb la societat.

L’escola ha de ser un espai d’espera i d’esperança, que vetlla pel que és comú a tots i totes i que conserva els valors de la societat en què s’insereix, un espai de confiança i optimisme on no hi ha lloc per als escèptics ni els desesperançats.

Des de la FEDAC considerem que les nostres escoles han de ser, en veritat, constructores de certeses i radicals en el seu compromís. A més a més, han de ser comunitats que aportin la il·lusió de ser més feliços en un món més just, han de reafirmar-se com a espais vius on la utopia torna a ser plausible i on els somnis encara són possibles. I volen fer-ho mitjançant el poder de transformació de les persones que en són part. 

Som escola flexible i adaptable: transformem espais i adaptem horaris segons les necessitats educatives. Alhora, potenciem moments de lectura, reflexió, investigació, treball cooperatiu, projectes, coneixements compartits… En definitiva, l’escola FEDAC no és un producte fet i acabat, amb un embolcall hermètic que cadascú degusta en la solitud del seu espai personal; ans al contrari, és un espai obert, un projecte obert, una biografia oberta en construcció que ens agrada degustar plegats. És el paradigma del centre sempre en marxa, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana.

FEM CAMÍ

1 Ordinadors portàtils per a cada alumne a partir de 5è curs.
2 Aprenentatge digital des d’Infantil.
3 Assoliment de competència bàsica digital a 6è EP i avançada a 4t ESO (ACTIC).
4 Ús de tecnologies per a l’apoderament i l’emprenedoria a ESO.
5 Ús de dispositius tecnològics per a la personalització de l’aprenentatge.
6 Estratègies d’aprenentatge electrònic i aprenentatge mòbil.
7 Participació en projectes telemàtics propis i d’altres entitats.
8 Plataformes virtuals d’aprenentatge i comunicació amb famílies.
9 Entorn virtual d’aprenentatge: Moodle, blogs...
10 Creació de continguts i recursos digitals a partir del treball d’educadors i alumnes.
11 ...

TRANSFORMADORS

àmbit #entorn: Transformadors


SOM ESCOLES TRANSFORMADORES DE REALITATS PERSONALS I SOCIALS

El repte de ser persones transformadores en el conjunt de les escoles FEDAC #avuixdemà consisteix a crear escoles que canviïn la cultura al voltant del sistema educatiu i que, des d’aquest canvi, puguin ser agents transformadors del seu entorn. L’acció que fa cada centre educatiu és una acció local que prepara cada una de les persones que la configuren per assumir una responsabilitat global.

Vivim en una societat líquida, globalitzada i desigual i en una època de relativisme, incertesa i individualisme. Les estructures familiars són diverses, les tecnologies avancen a un ritme frenè- tic, l’entorn és cada cop menys sostenible, els valors socials es desdibuixen i els fonamentalismes s’estenen. Tot plegat obliga el món educatiu a adaptar-se contínuament per tal d’aconseguir futurs ciutadans competents, íntegres i compromesos.

Cal un canvi dinàmic, constant, amb un diàleg lliure, respectuós, obert a tota la comunitat educativa, que ens porti a ser transformadors radicals, a discernir els signes socials del temps i a formar persones constructores d’esperança i de futur. D’un futur somiat on es redueixin les desigualtats entre rics i pobres, entre savis i ignorants, entre un món desbordant de possibilitats i un món sense oportunitats, entre un medi natural cada cop més exhaust i un medi humà d e predador insaciable.

Les escoles han d’estar vives, deixar de funcionar per inèrcia i ser agentde l’apassionant canvi educatiu i social que estem vivint. Alhora, han d’ensenyar els alumnes a desenvolupar habilitats que els ajudin a ser persones autònomes i capaces d’adaptar-se a qualsevol circumstància i a resoldre els problemes que tinguin en el futur, fer-los participar i conèixer les realitats que els envolten, i ensenyar-los a ser crítics. 

Així mateix, els centres educatius han d’estar oberts al món, entossudits a fer canvis petits però constants, disposats a provar noves metodologies i estratègies, sabent que l’objectiu final és augmentar al màxim els resultats en el coneixement, en la competència global i en les actituds i les motivacions dels alumnes per contribuir de manera positiva a fer persones altament competents, efectives i transformadores.

Tenim moltes eines a l'abast dels nostres alumnes (xarxes de comunicació social, mitjans tecnològics, avenços científics, ...) que es poden convertir en bons elements de transformació. El paper de les nostres escoles serà ensenyar-ne la utilitat i ajudar a fer-ne un bon ús per tal de poder contribuir a una millor relació amb el seu entorn i amb la societat.

L’escola ha de ser un espai d’espera i d’esperança, que vetlla pel que és comú a tots i totes i que conserva els valors de la societat en què s’insereix, un espai de confiança i optimisme on no hi ha lloc per als escèptics ni els desesperançats.

Des de la FEDAC considerem que les nostres escoles han de ser, en veritat, constructores de certeses i radicals en el seu compromís. A més a més, han de ser comunitats que aportin la il·lusió de ser més feliços en un món més just, han de reafirmar-se com a espais vius on la utopia torna a ser plausible i on els somnis encara són possibles. I volen fer-ho mitjançant el poder de transformació de les persones que en són part. 

Som escola flexible i adaptable: transformem espais i adaptem horaris segons les necessitats educatives. Alhora, potenciem moments de lectura, reflexió, investigació, treball cooperatiu, projectes, coneixements compartits… En definitiva, l’escola FEDAC no és un producte fet i acabat, amb un embolcall hermètic que cadascú degusta en la solitud del seu espai personal; ans al contrari, és un espai obert, un projecte obert, una biografia oberta en construcció que ens agrada degustar plegats. És el paradigma del centre sempre en marxa, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana.


FEM CAMÍ

1 Projectes d’aprenentatge i servei, i emprenedoria.
2 Espais de diàleg on es puguin confrontar experiències.
3 Voluntariat Anunciata.
4 Formació de preanimadors, animadors i monitors de grups CREC..
5 Campanyes solidàries locals i globals.
6 Continguts i treballs de recerca orientats al canvi social
7 Espais de participació dels educadors orientats a la reflexió i el canvi.
8 Programació d’activitats destinades a donar veu als alumnes en la societat: institucions polítiques, socials, ONG, etc.
9 ...

OBERTS

àmbit #entorn: Oberts


OBERTS PER CREAR NARRATIVES DE DINS ENFORA I DE FORA ENDINS

Aquest repte es planteja enderrocar les parets, les portes i les finestres que limitaven les escoles del segle XX. Volem ser oberts, més oberts, sortir dels edificis i les aules per aprendre amb l’entorn, emprendre-hi i deixarhi entrar, convidar a la participació famí- lies i amics perquè se sentin part d’una escola oberta al món.

Cal deixar enrere una visió de l’escola com a centre tancat i que dóna l’esquena a l’entorn i a les persones que formen part de la comunitat escolar.

Ben al contrari, el centre educatiu ha de viure i conviure inserit en el teixit associatiu del poble, barri i/o ciutat, ha d’esdevenir una escola oberta a les necessitats de la seva comunitat, de les famílies, dels antics alumnes o de les associacions que puguin entendre la seva presència com un valor. En cada escola FEDAC, alumnat, famílies i educadors convivim, creixem i aprenem. Tots hi acumulem experiències, vivències i relacions que el dia a dia propicia i que configuren la pròpia vida quotidiana. Tot plegat és font de creixement, ja que aprenem els uns dels altres i els uns amb els altres.


El grup i el sentiment de pertinença i arrelament al nostre entorn aporten estabilitat, però també sorpresa i novetat, la cosa extraordinària i l’ordinària. 

Som escola inclusiva: la inclusió impregna les decisions orientades cap a la millora de l’aprenentatge i la participació de tot l’alumnat, independentment de les seves condicions físiques, intel·lectuals, socials, emocionals, lingüístiques, ètniques o culturals, i activant totes les mesures de suport disponibles al sistema, al centre i a la comunitat.
Som escola participativa: l’alumnat participa dels projectes i de les oportunitats que ens proporcionen la comunitat educativa, les famílies, la parròquia, el barri, les entitats, el municipi, el país i el món.

Som escola plural: ferms en els valors democràtics, respectem, sense discriminar, qualsevol concepció del món i de la vida, amb les ideologies polítiques, amb les diverses identitats, religions, cultures i llengües d’ús dels alumnes i de les famílies.

Som escola connectada: a l’entorn i al món, on el domini i l’ús res- ponsable i crític de les eines tecnològiques, dels mitjans de comunicació i del llenguatge de la imatge és una eina indispensable per seleccionar, interpretar i analitzar la informació de manera crítica; per saber pensar i tenir criteri a l’hora d’escollir què cal fer, i també per respectar les opinions, els continguts i la privacitat dels altres. Som escola actual: disposada a la millora i la innovació, a les metodologies i les eines tecnològiques que faciliten l’aprenentatge i la comunicació. 

Som escola flexible i adaptable: transformem espais i adaptem horaris segons les necessitats educatives. Alhora, potenciem moments de lectura, reflexió, investigació, treball cooperatiu, projectes, coneixements compartits… En definitiva, l’escola FEDAC no és un producte fet i acabat, amb un embolcall hermètic que cadascú degusta en la solitud del seu espai personal; ans al contrari, és un espai obert, un projecte obert, una biografia oberta en construcció que ens agrada degustar plegats. És el paradigma del centre sempre en marxa, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana.


FEM CAMÍ

1 Treball conjunt de la comunitat educativa amb la comunitat local, com a àmbits d'interdependència i influència recíproca.
2 Espais escolars a disposició de l'entorn.
3 Projectes d'aula oberts a la participació de famílies i entitats de l'entorn.
4 Participació en els actes socials i celebracions del barri, el poble o la ciutat.
5 Projectes integrats en la realitat local pròpia.
6 ....

CREAACTIVITAT

àmbit #educació: Creaactivitat


LA INTEL·LIGÈNCIA ES DIVERTEIX CREANT I L'ALUMNE APRÈN CREANT DE MANERA DIVERTIDA

Les escoles FEDAC tenim el repte de convertir la creativitat en motor de l’aprenentatge i de canviar el paradigma educatiu. El repte de la creativitat d’#avuixdemà és un element clau del canvi metodològic, una transformació que genera innovació, i és fruit del treball en equip. Ser creatiu és essencial per als nous entorns socials i laborals. Albert Einstein deia que la creativitat és la intel·ligència divertint-se. És una definició encertada per a l’escola, atès que conjuga tres elements pedagò- gics indissociables: la intel·ligència, la creativitat i el joc.

L’escola no ha potenciat prou la creativitat i ara tenim la necessitat urgent d’uns centres educatius diferents, que s’anticipin al futur. La capacitat de resoldre problemes de manera creativa i oferir noves solucions esdevé l’habilitat fonamental que cal desenvolupar en les futures generacions.

Les escoles FEDAC tenim el repte de formar alumnes creatius, que no siguin magatzems de saber, sinó fàbriques que parteixin del saber per reelaborar-lo de manera pròpia i original, per generar nou coneixement, per plantejar-se dubtes i preguntes, per expressar inquietuds i per buscar solucions alternatives. Es tracta de nous desafiaments que els faran descobrir el plaer d’aprendre i els despertaran la curiositat per entendre el món que els envolta per tal de poder-s’hi implicar, generant canvi i transformació.


L’acció de crear requereix dos moments essencials. En primer lloc, la fase en què tots els elements del que anomenem pensament treballen conjuntament per elaborar una idea. En segon lloc, però no per això menys important, el moment en què passem a elaborar-la. Cada escola FEDAC ofereix escenaris on s’estimula la idea i on és possible l’experiència creadora d’elaborar obres, productes i objectes originals i autèntics. Així, doncs, proposem als alumnes activitats de cooperació per beneficiar-se del treball en equip, sumant idees i solucions divergents per afrontar reptes. 

Des de les escoles FEDAC creiem que l’entorn lúdic és aquell en el qual l’alumne té més possibilitats de créixer i on és protagonista del seu aprenentatge. La gamificació dels continguts i el sentit positiu de l’esforç esdevenen la font d’energia per créixer en coneixement i habilitat.

Un dels ingredients essencials per desenvolupar aquesta creativitat és tenir en compte les intel·ligències múltiples i els talents de cadascú per oferir activitats i metodologies que s’adeqüin a les maneres diverses d’aprendre que tenen els alumnes.

En aquest sentit, desenvolupar les capacitats intel·lectuals de l’alumne i integrar-les en la diversitat intel·lectual del seu entorn li permetrà valorar els talents propis i els dels altres; i és en aquesta harmonia d’aprenentatge competencial on es multipliquen les possibilitats creadores i es desenvolupa la competència global de tots plegats.

Cal destacar també la importància de copsar l’error com a punt de partida d’un nou aprenentatge i treballar de manera cooperativa, aprenent els uns dels altres, compartint punts de vista, habilitats diferents i afavorint el diàleg, el contrast d’opinions, l’argumentació i l’esperit crític que aporta el treball col·laboratiu. 

És premissa indispensable buscar el màxim d’interdisciplinarietat entre les matèries escolars, utilitzant metodologies actives i propostes diverses (ABP, APS, treball per projectes…) que connectin els continguts curriculars i el món real, per tal que els alumnes aprenguin a donar resposta a problemes de la seva pròpia realitat i interès.

D’aquesta manera farem que les escoles FEDAC esdevinguin entorns on infants, joves i grans visquin experiències que ningú no es voldrà perdre i en les quals les seves intel·ligències es diverteixin.

FEM CAMÍ

1 Treball de l'avaluació 
2 Espais on crear és l'acte.
3 Crear i recrear espais i mobiliaris estimulants i provocadors d'escenaris.
4 Implantació de la gamificació en el procés d'aprenentatge.
5 Integració del pensament divergent com a eina de debat pedagògic.
6 Protagonisme de les àrees artístiques i de les metodologies actives.
7 Objectes de treball oberts al talent personal: vídeos, exposicions, murals, webs, musicals, verbals, dansa...
8 ...

LLENGUATGES

àmbit #educació: Llenguatges


ASSOLIM L'ESPLENDOR QUAN CONSIDEREM LA GLOBALITAT DE LLENGUATGES QUE SOM CAPAÇOS DE PRODUIR

El repte dels llenguatges a les escoles FEDAC és fer competent l’alumnat en l’ús dels múltiples i diversos llenguatges perquè pugui desenvolupar els propis talents de manera interactiva i sàpiga comunicar de forma creativa, diversa i personal.

Tradicionalment, s’ha tingut només en compte el llenguatge verbal, que fa servir la paraula i que va molt lligat a la cultura oral i escrita i a unes intel·ligències molt concretes. Sovint això ha significat deixar de banda el gran ventall expressiu i comunicatiu que ens aporten els llenguatges artístics (ja sigui per mitjà de la música, la plàstica, la dansa, etc.), els científics o tècnics (com ara la programació) o aquells que emprem amb un simbolisme específic per arribar a un nivell superior de relacions interpersonals, mitjançant la creativitat i l’emoció.

Tots els llenguatges són necessaris per comunicar i ens aporten la capacitat de poder expressar-nos correctament per ser entesos en qualsevol situació. Des de la FEDAC considerem que els nostres alumnes han de trobar la seva plenitud per mitjà de la complementarietat dels diversos llenguatges.

A més, creem escenaris d’aprenentatge que garanteixen el desenvolupament de la comprensió i la creativitat, evidències de l’èxit de l’aprenentatge. Aquests espais destaquen per la varietat en els materials i per la diversitat d’activitats i tasques, de manera que els alumnes tenen més i millors oportunitats d’expressar-se i apropar-se al contingut i poden aprendre fent ús de les diferents intel·ligències. 

Potenciem el gran ventall expressiu i comunicatiu que ens aporten els llenguatges artístics i, també, altres llenguatges que esdevenen eines importants per a la comunicació.

Tenim en compte l’exactitud i la concreció que ens aporten les matemàtiques i som conscients que estem desenvolupant un llenguatge que no deixa de ser un mitjà d’expressió de raonaments científics mitjançant nombres i lletres.

Així mateix, el llenguatge simbòlic ens permet expressar, amb icones o ideogrames, informacions que poden ser enteses universalment.

Amb la programació informàtica som capaços de desenvolupar un llenguatge que ens permet crear programes i aplicacions per resoldre problemes. També incidim en el llenguatge audiovisual, en el llenguatge subliminar que no és produït o rebut conscientment i en el llenguatge de signes per promoure la inclusió social. En conclusió, les escoles FEDAC treballem per ajudar els nostres alumnes a construir el seu pensament en tots els llenguatges possibles. Cadascun d’ells té un potencial que es multiplica en la interacció i la cooperació amb d’altres. I és que des de la FEDAC volem educar el nostre alumnat cap a la plenitud dels llenguatges múltiples per a què arribi a ser competent globalment.FEM CAMÍ

1 Activitats de creació per mitjà de llenguatges expressius: musicals, plàstics, visuals, corporals...
2 Potenciació dels llenguatges d'expressió com a àrees instrumentals per a la competència global.
3 Treball de llenguatge audiovisual des d'Infantil.
4 Treball del joc simbòlic i atenció al seu llenguatge.
5 Grups de teatre escolar i coescolar.
6 Llenguatge de programació des d'Infantil a Batxillerat: Beebots, WeDo, Mindstorms...
7 Dansa com a mitjà d'expressió.
8 Treball d'oratòria a l'ESO.
9 ...

BIOFEDACS

àmbit #educació: Biofedacs


ESCOLES PER VIURE I CREAR EXPERIÈNCIES I BIOGRAFIES MEMORABLES

El repte de la personalització a les escoles FEDAC ens ha portat a adoptar estratègies i recursos docents que permeten adaptar més i millor els escenaris d’aprenentatge a l’alumne. La fita és aconseguir experiències personalitzadesper a tots els alumnes amb el propòsit de potenciar al màxim els talents individuals, compartir-los i assolir l’excel·lència acadèmica com a persones compromeses.

Un dels indicadors del progrés d’una escola FEDAC en ple segle XXI és aconseguir un model d’aprenentatge cada vegada més centrat en l’alumne que el faci ser més autònom i intel·ligent.
A més, l’exercici de l’autonomia de l’alumne crea, necessàriament, les base per emprendre processos d’aprenentatge que es mantinguin al llarg de tota la vida. Per tant, considerem important que l’alumnat augmenti gradualment la implicació activa, la participació, la iniciativa i el protagonisme en el projecte de la seva vida. L’aprenentatge ha d’estar centrat en l’aprenent, donant-li veu i capacitat d’escollir i formular preguntes entorn dels seus interessos i les seves passions. D’aquesta manera es promou la motivació, la implicació, el prota gonisme i el lideratge de l’alumne, amb l’acompanyament de l’educador.

Des de les escoles FEDAC proporcionem oportunitats per desenvolupar en cada estudiant el seu talent, la seva autonomia i el seu aprenentatge d’acord amb les seves intel·ligències i potencialitats, tot aprofitant-les per traçar el seu itinerari personal i vocacional. Per això és imprescindible conèixer les capacitats i les competències de cada alumne. 

Una altra de les característiques que considerem indispensable en tot aprenentatge és la col·laboració i la construcció de relacions. Les converses entre docents i alumnes, i d’aquests entre ells, giren entorn de l’aprenentatge, els interessos, les aspiracions, les fortaleses i els desafiaments.

Per mitjà d’aquestes aliances provoquem la interacció constant, en la qual el docent esdevé un guia, assessor o orientador que dissenya experiències d’aprenentatge cooperatives d’acord amb el coneixement que té dels interessos dels seus alumnes. Per construir tot això, són necessaris el diàleg, el debat i, fins i tot, el conflicte (desafiaments, preguntes, enigmes...).

Les emocions també constitueixen un element bàsic en el procés d’aprenentatge, ja que possibiliten que el fet d’aprendre, descobrir, organitzar i transformar el món sigui divertit i estimulant. L’educació s’ha de construir en un marc de comprensió, creació, creativitat i sentit i, alhora, el currículum, la metodologia, l’avaluació i el rol del docent s’han de manifestar en escenaris diversos per respondre a aquesta personalització de l’experiència d’aprendre. Cal destacar que la tecnologia ens permet que aquesta experiència sigui possible arreu i en tot moment.

L’equip docent organitza els continguts amb la finalitat d’aconseguir una implicació més gran de l’alumnat, negociant el temps, les maneres i les eines. Cal programar d’acord amb els perfils individuals dels alumnes, considerant una varietat de mètodes, activitats i recursos que permetin un aprenentatge significatiu; tenint en compte diverses formes de presentar i motivar l’aprenentatge, i estimulant l’autoavaluació, l’autoaprenentatge i la metacognició. 

En darrer terme, a les escoles FEDAC volem que els alumnes trobin el punt on conflueixin el talent innat de cada persona amb la seva passió i cerquem ser generadors d’experiències d’aprenentatge memorables, perquè és per mitjà de les experiències emocionants que es construeix la nostra biografia particular.FEM CAMÍ

1 Estima incondicional per l’alumne. 
2 Pla d’acció tutorial: cotutoria. 
3 Disseny de processos d'aprenentatge amb diversitat d'estratègies d'aprenentatge (intel·ligències múltiples)
4 Atenció a la diversitat de talents i competències. 
5 Treball individualitzat per a la competència global.
6 Plantegem activitats que promouen l'autonomia de l'alumne. 
7 Rutines de pensament. 
8 Treball de la metacognició. 
9 Ús dels dispositius digitals per als plans indivi - dualitzats.
10 Dossier d’aprenentatge (portfoli ) de l’alumne. 
11 Projectes de recerca individualitzats. 
12 ...