dimarts, 8 de novembre de 2016

XERPA

Àmbit #caràcter: XERPA
COM EL XERPA DESCONEGUT, NO S’ARRIBA AL CIM SENSE UN BON MESTRE

El repte del rol de l’educador de les escoles FEDAC d’#avuixdemà ens ha de permetre redefinir el protagonisme del docent a l’aula, que ha d’anar orientat a acompanyar l’alumne en la cerca del seu projecte de vida professional i, sobretot, humà. Des de l’escola, l’educador ha de saber actuar per seduir cada alumne, perquè en finalitzar l’escolarització sàpiga qui vol ser i com aconseguir-ho. Per fer possible aquest procés, l’educador ha d’assumir un rol de guia, acompanyant, encoratjador i mediador al costat de l’alumne, per conduir-lo cap al seu propi projecte personal; per això parlem d’«educadors xerpa».

Avui dia, els educadors, com la resta de la societat, han de donar resposta a una realitat líquida, volàtil, incerta, caòtica i ambigua, però també plena d’oportunitats creatives i de reptes personals i socials engrescadors. A més, els educadors han de reflexionar profundament sobre el coneixement que tenen respecte de les passions dels seus alumnes. Massa sovint el fracàs escolar de l’alumne ha tingut a veure amb la incapacitat dels sistemes i les metodologies per connectar amb els talents dels alumnes i donar resposta a un veritable desenvolupament de la seva competència global perquè siguin capaços d’aprendre a conèixer, a fer, a conviure i a ser. 

En aquest context, el sistema educatiu ha de canviar, i amb ell, el paper de l’educador, que ha d’esdevenir competent per aprendre a aplicar noves metodologies, proposar més experiències, conviure amb altres realitats i buscar una contínua renovació. L’educador ha de consolidar el que té de vocacional, la passió per educar, que és molt i és el gran tresor de les nostres escoles, i ha de renovar i diversificar els espais i escenaris d’aprenentatge. 

El rol que s’espera de l’educador implica canviar la manera de pensar i, encara més, la manera de sentir. L’educador ha de ser inquiet i profundament observador, amb una curiositat insaciable; en definitiva, una persona amb passió per a la vida, tolerant i connectada, i que atorgui a l’ésser humà la importància que es mereix. 

De la mateixa manera, ha de saber motivar els alumnes, tot despertant el seu interès envers el coneixement, mitjançant activitats que els permetin dur a terme aprenentatges significatius, i afavorint un bon clima de relació a l’aula. 

El mestre o mestra també ha de treballar per fomentar la creativitat, tenint en compte la capacitat de superar el raonament per fer emergir allò que és més creatiu i fer preguntes per obrir possibilitats d’acció en els alumnes.

També considerem fonamental que l’educador sàpiga transmetre els valors de la tolerància, l’empatia i la flexibilitat i sigui conscient de les conseqüències que es derivaran d’allò que s’està realitzant a l’aula. D’altra banda, ha de saber utilitzar la tecnologia de manera eficaç, centrant-se en la pedagogia que comporta, buscant el tracte entre iguals (peer-to-peer), proposant l’alumne com a professor, fomentant preguntes i posant-les en context. El mestre no ha d’ensenyar el que sap, sinó el que necessiten els alumnes. 

Ser educador avui significa respondre al binomi ensenyar-aprendre, entenent que l’educació només pren tot el seu sentit quan es produeix un acte recíproc i bidireccional d’ensenyament i aprenentatge entre educador i alumne. El valor del docent com a persona és la suma de coneixements i habilitats condicionada per l’actitud i la predisposició a assumir els canvis amb coratge.

FEM CAMÍ

1 Itinerari de formació en el rol de l’educador.
2 Educadors mentors que acompanyen educadors novells.
3 Projectes de treball cooperatiu i codocència a l’aula. 
4 Educadors que guien el procés d’aprenentatge de cada alumne.
5 Metodologies d’autoaprenentatge. 
6 Participació en comunitats professionals d’aprenentatge.
7 Pràctiques d’observació a l’aula dels companys, per compartir idees establir diàlegs.
8 El tutor com a testimoni de la missió FEDAC.
9 ...

PASSIÓ

Àmbit #caràcter: PASSIÓ
LA PASSIÓ PER EDUCAR ÉS L’ENERGIA DE L’EDUCACIÓ

El repte de la passió a les escoles FEDAC #avuixdemà connecta amb el lema amb què hem identificat la relació indissociable entre l’educació i les emocions, la nostra #passióxeducar. Durant molt de temps hem vinculat l’educació amb la intel·lectualitat, amb les habilitats manuals, les actituds i els valors, però la neurociència ens ha demostrat que el veritable motor de tot plegat són les emocions. La passió per ensenyar i per aprendre aporta una força il·limitada que ens empeny a conèixer, a realitzar, a mantenir la voluntat, a forjar el propi caràcter i, en definitiva, a tenir personalitat.

La passió l’hem de cultivar en nosaltres mateixos i en els nostres alumnes, per tal d’entendre, comprendre, compartir, transformar i recrear el nostre entorn. Tots naixem amb uns grans talents naturals i, amb el pas del temps, hi anem perdent el contacte, la majoria de vegades, i de manera paradoxal, a causa del procés de socialització i de l’educació que rebem. A conseqüència d’això, trobem moltes persones que mai no connecten amb els seus veritables talents naturals i que no són conscients del que en realitat poden fer, des de la seva passió.

Proporcionem als infants i joves experiències per apassionar-se i aprendre a descobrir els seus talents. Aquest procés de descoberta conté elements com la capacitat, la vocació, l’actitud i l’oportunitat, que haurem de saber desenvolupar i facilitar en ells, ja que el protagonisme principal és per als alumnes, per a cada un d’ells en particular. Tots tenen interessos i talents variats, i han de poder reconèixer quines són les seves aptituds naturals, què és el que més els agrada, i trobar així un espai vital per desenvolupar les seves capacitats, les seves habilitats i, en definitiva, la seva passió. Aprenem els uns dels altres a treballar en equip, a rebre i a donar, a compartir i a encomanar il·lusió; és la resposta que des de les escoles FEDAC, educadors, alumnes i famílies volem donar per ser persones felices en una societat més feliç. Aquesta passió per la nostra tasca ens porta a compartir experiències, emocions i sentiments, a treballar en equip, des de dins dels nostres centres i també obrint-nos a compartir les experiències que trobem fora de l’escola. Desitgem descobrir i activar tots els nostres talents, donar tot el millor de nosaltres i ser capaços de trobar el temps necessari per fer-ho; il·lusionar-nos en el nostre dia a dia i transmetre optimisme; tenir els nostres referents a la vora i, al mateix temps, ser referents per als nostres alumnes.


Els educadors sabem que no estem sols, ja que compartim amb les famílies aquesta passió per l’educació. Junts fem créixer les nostres escoles, creant l’ambient idoni en què els infants i joves puguin trobar i desenvolupar els seus talents, puguin somiar el món que volen i el puguin fer realitat amb el seu esforç i amb el nostre. 

La nostra vocació fa que ens apassionem per l’educació dels nostres alumnes; per això fem camí amb ells, els facilitem els mitjans, els acompanyem, els animem, els reconeixem els avenços i creixem amb ells per crear un món millor. I, finalment, fem que tot això sigui font de sentit i felicitat en lesnostres vides.

FEM CAMÍ

1 Passió per l’educació.
2 Entusiasme per l’aprenentatge continu.
3 Manteniment de l’alegria i el sentit de l’humor en el contacte i el diàleg.
4 Detecció i promoció del talent en els educadors i els alumnes.
5 Itinerari de descoberta vocacional en els alumnes. 
6 Selecció i formació d’educadors apassionats. 
7 Col·laboració amb testimonis que comparteixen les seves passions.
8 Establiment d’una xarxa entre educadors, famílies, alumnes i entitats que compartim la passió per l’educació.
9 Treball a partir de les intel·ligències múltiples.
10 ...

EQUITAT

Àmbit #caràcter: EQUITAT
L’EQUITAT ÉS ACCEPTAR LA DIFERÈNCIA PER ASSOLIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS

El repte de l’equitat porta les escoles FEDAC a reforçar i aprofundir un caràcter educatiu que permeti a l’alumne superar les expectatives socioculturals i socioeconòmiques predeterminades. És una resposta que ens sembla indefugible a fi de garantir l’èxit educatiu i afavorir la cohesió social entre l’alumnat.

Les nostres escoles es troben en entorns diversos i tenen alumnes i famí- lies amb situacions socioeconòmiques i culturals plurals, que requereixen per part nostra una proposta que superi el determinisme social que comporta la situació de partida.

El tracte equitatiu que atendrà aquesta vulnerabilitat dels nostres alumnes és un dels pilars fonamentals que identifiquen les nostres escoles i necessita la col·laboració i l’esforç de l’entorn familiar i social per aconseguir superar el repte. 

Garantim l’accés a l’ensenyament de qualitat a infants i joves, independentment de la seva condició social. La FEDAC aposta per un model d’escola concertada que elimini qualsevol barrera econòmica d’accés al seu projecte educatiu; això vol dir acollint, respectant i valorant totes i cada una de les diferències i orígens socials, la qual cosa constitueix l’autèntic sentit de la missió de la FEDAC. 

Garantim la igualtat als nostres centres i permetem a totes les famílies i alsseus fills i filles l’accés als recursos, la igualtat d’oportunitats i l’assolimentde les competències.

La inclusió i el progrés de tots els alumnes, siguin quines siguin les sevescapacitats, talents, necessitats o dificultats, és el repte que sempre hemafrontat amb vocació i passió i que ara ens porta a refermar el compromís d’optimitzar l’atenció a la diversitat.

Som conscients que no podem eliminar totes les desigualtats, però assumim un veritable plantejament de millora per tal d’avançar cap a una institució més justa, on es garanteixi la igualtat d’accés al més alt nivell educatiu, tot considerant les diferències de cada un dels protagonistes d’aquest procés. Els educadors s’involucren en aquest projecte, potenciant un treball tutorial que garanteixi al màxim un tracte equitatiu per a cada alumne, construint unes relacions personals, empàtiques i d’escolta per part de tots els educadors.

Per tal d’assolir aquest repte, afavorim una formació que abraci les pedagogies que atenen l’equitat i la dimensió antropològica i espiritual de l’alumne i que l’entenen com un ésser especial, únic i universal. Des del respecte a cada una de les individualitats i des de la garantia d’un projecte educatiu que lluita contra el determinisme social i els prejudicis personals, proposem un clima constructiu i de diàleg on es valoren les persones pel que són i el que fan, i no pel que van ser les seves famílies o pel grup social al qual pertanyen.


FEM CAMÍ

1 Treball de l’excel·lència educativa per a tots.
2 Pla d’acció tutorial i d’atenció a la diversitat FEDAC.
3 Sistema de beques per a famílies amb necessitats derivades de situacion socials desfavorides.
4 Assessorament i gestió de les ajudes de l’Administració per a alumne amb NEE.
5 Detecció precoç en les primeres etapes educatives. 
6 Recursos específics per a alumnes d’entorns desfavorits. 
7 Servei de psicopedagogia a tots els centres.
8 Servei de menjador amb dietes específiques.
9 Col·laboració amb les entitats locals que treballen per l’equitat: servei socials, serveis d’atenció primària, EAP, etc.
10 Campanyes solidàries per a les famílies de l’escola
11 ...

dilluns, 7 de novembre de 2016

SISÈ SENTIT


Àmbit #caràcter: SISÈ SENTIT
EDUQUEM EL SISÈ SENTIT DE LA PERSONA

El repte de l’espiritualitat d’#avuixdemà per a les escoles FEDAC és acompanyarels nostres alumnes en el camí necessari que va des del silenci i lasensibilitat fins a la interioritat i l’espiritualitat, perquè arribin a plantejar-se la pregunta del sentit de la seva vida i, així, construir un itinerari personal que els porti a tenir vides plenes. .

Vivim en una societat pragmàtica, enfocada a la innovació i la producció contínua de coneixement, però cada vegada més preocupada també per descobrir l’essència i el més absolut de l’existència humana. I és en aquest sentit, tant per a la societat com per als seus membres, que l’espiritualitat apareix com una necessitat i com un repte. En primer lloc, perquè el present s’ha desvinculat de les formes del coneixement religiós passat, que es torna ineficient i, fins i tot, esdevé mancat de pertinença. Això explica que, només a partir de l’experiència espiritual, els continguts genuïns de la religió poden mantenir el valor i la importància per a nosaltres. En altres paraules, es tracta de viure tot allò religiosament genuí que els nostres avantpassats van viure, però sense exigir creences prèvies i des d’una espiritualitat i una qualitat humana profundes. Aquesta és l’única manera en què la religió podrà recuperar el seu saber autèntic perquè, sense una capacitat per imaginar, pensar i concebre la realitat més enllà de postulats funcionals i pragmàtics, la persona se sent limitada en el seu propi ser.


Al llarg del temps, en les nostres escoles ens hem ocupat més de les formes que del fons i de les experiències. Vivim quotidianament en un món de soroll i agitació constant que porta a l’aïllament d’un mateix i a buscar la felicitat per mitjà de pràctiques meditatives com el ioga, el tai-txi, els llibres d’autoconeixement, etc.  Nosaltres oferim espais d’interiorització, de coneixement de si mateix i de contacte amb la natura, amb el cosmos i amb la transcendència. Treballem l’espiritualitat amb educadors i alumnes perquè és un camí que ens porta a trobar una felicitat duradora, un estat interior que només podem experimentar a través del cultiu de la intel·ligència espiritual, aquella que ens faculta per preguntar-nos pel sentit de l’existència, per prendre distància de la realitat, per elaborar un projecte vital, per transcendir la materialitat, per interpretar símbols i comprendre savieses de vida i per escollir un camí.  

Un primer pas consisteix a construir uns lligams sincers i duradors entreeducadors i alumnes, a partir dels quals cadascú comparteix el propi itinerari personal, que s’inicia en la capacitat de viure i sentir les emocions i utilitzar-les amb els altres per acabar fent present la paraula que verbalitza aquestes emocions i sensacions i permet iniciar un camí de recerca. Des del treball del propi «jo», s’arriba a l’altre desenvolupant la capacitat de ferse preguntes, per deixar-se interpel·lar respecte al que passa al voltant, per aturar-se, fer silenci i contemplar. Es tracta, en definitiva, d’una espiritualitat del jo amb el tu, un moment de trobada amb l’altre, un lloc en el qual indignar-se, reaccionar i actuar davant la injustícia. 

En conseqüència, repensem els tradicionals espais de les escoles per crear «temples» de silenci i espiritualitat actuals, acollidors i amb símbols propers i significatius per facilitar un clima de serenor. Eduquem els infants i joves en la interioritat i utilitzem pedagogies per suscitar el silenci i l’autoconeixement mitjançant exercicis d’expressió corporal, dansa, relaxació, silenci i reflexió; aquest és el primer pas de tota persona per tal d’obrir-se a la transcendència, fer camí cap a l’interior i esdevenir una persona feliç.FEM CAMÍ

1 Treball del silenci i la interioritat des d’Infantil.
2 Treball de les tècniques de relaxació, meditació i contemplació.
3 Competència espiritual assolida en acabar l’ESO.
4 Formació en interioritat i espiritualitat per als educadors.
5 Espais d’aturada i experiència espiritual per als educadors.  
6 Pràctica de la pedagogia de la pregunta per trobar el sentit de les coses. 
7 Reanimació dels espais de silenci i pregària a cada escola.
8 Materials del Bon dia elaborats pels centres.
9 Tutories individualitzades per a l’autoconeixement.
10 Projecte Escolta’m.
11 ...

IDENTITAT


Àmbit #caràcter: IDENTITAT
EL PODER DE LA IDENTITAT ÉS TRANSFORMADOR

El repte de la identitat esdevé l’esforç més significatiu per mantenir la singularitat de les escoles FEDAC. Davant de la globalització i d’una societat líquida, apareix aquest repte com una font que alimenta les conviccions individuals, perquè cada persona se senti constructora de la seva identitat personal i col·lectiva i perquè tots plegats siguem FEDAC.

La identitat de la Fundació s’arrela en un passat fundacional que ens interpel·la a ser fidels a l’esperit i la voluntat del pare Coll, el seu fundador. Aquest passat, que té una narrativa protagonitzada per tantes germanes Dominiques de l’Anunciata, ens ofereix un carisma i un caràcter que hem anat compartint des de fa molts anys, tots plegats, en cadascuna de les escoles. 


Ja compartim la missió, i ara som cridats també a compartir la visió sobre el nostre futur i a ser-ne partícips i constructors. Hem de forjar una identitat fidel, radical, participativa i creativa. Cadascun dels educadors de la FEDAC som la presència, el testimoni i els redactors de la identitat de la institució. No és una qüestió de redactar papers, és una crida que ha de ressonar en el cor de cada docent. La nostra manera d’entendre el món, la societat o l’educació realment serà possible si és present en l’ànim de cadascun dels que formem part de la comunitat educativa. La qüestió és: dóna sentit a les nostres vides participar en la construcció d’un projecte educatiu amb l’esperit evangèlic de la FEDAC?
La resposta a la pregunta anterior és una narració creativa i radical, lliure de dogmes, sense cap doctrina limitadora, per aconseguir un projecte educatiu íntegrament cristià. Es tracta de fer un esforç per tornar a la font de la nostra passió per educar, el Mestre, i ho fem de manera íntegra, donant resposta a tots els àmbits en què un cristià és cridat en el segle xxi: espiritualitat, ecologia, drets socials, immigració, tecnologia, ciència, transcendència, etc. Construïm una identitat que sigui digna i que doni una resposta significativa a la societat. 

Cadascuna d’aquestes persones arribarà al moment de formular-se preguntes de sentit per tal de fer una opció en la vida (re-elegire) des de la pròpia llibertat, al servei de les persones i de la societat.

Tenim espais i temps per generar i fomentar diàlegs a través dels quals cada persona de la comunitat se senti subjecte i protagonista d’una història personal i col·lectiva vinculada al bé comú, i cal també que els potenciem.

Hem de ser capaços de renovar i actualitzar el nostre llenguatge, els símbols i les formes, fent-los adequats al segle xxi, perquè siguin Bona Notícia en si mateixos. Cal analitzar els signes dels temps que ens toca viure, amb compassió i esperança, i alhora proposar experiències que esdevinguin narrativa en la vida de les persones que configuren la comunitat educativa, fent-les sentir integrades i implicades en la construcció d’aquesta identitat. Des de la FEDAC volem ser testimonis d’una Església que transmet la Bona Notícia amb senzillesa i humanitat. Per tot això, és indispensable educar des de la pedagogia de l’amor, de la predicació feta vida i de la vida feta predicació, perquè els nostres alumnes siguin competents globalment en un món plural, canviant, secularitzat, interreligiós i tecnològic. 

La suma de les diverses personalitats de les escoles FEDAC és el tresor de la nostra identitat. Tan sols som FEDAC si les persones que la integrem ens sentim compromeses i coresponsables de la missió i la visió compartida.
FEM CAMÍ

1 Itinerari de formació en el carisma FEDAC per a cada educador.
2 Espais i dinàmiques per recrear la identitat Anunciata.
3 Recerca de l’arrel cristiana en la nostra quotidianitat.
4 Llenguatge humanitzador que defuig el dogmatisme.
5 Itineraris personals per als alumnes: Fe, Carisma i Vocació.
6 Actualització de símbols i signes amb una marca pròpia.
7 Grups Anuncia d’educadors.
8 Dinàmiques litúrgiques elaborades entre totes les escoles.
9 Trobades i convivències d’alumnes.
10 Programació a partir d’un pla marc d’evangelització.
11 ...

divendres, 28 d’octubre de 2016

E-U-E

àmbit #entorn: Escola-Universitat-Empresa


EL DIÀLEG ENTRE L’ESCOLA, LA UNIVERSITAT I L’EMPRESA ÉS CLAU PER AL FUTUR DE L’EDUCACIÓ

El repte escola-universitat-empresa de les escoles FEDAC #avuixdemà tracta de qüestionar i millorar la vinculació de les nostres escoles amb el conjunt del sistema educatiu, amb aquest binomi determinant tant per al futur dels nostres alumnes com per a l’estatus social i de qualitat educativa del país.

És una realitat que les nostres escoles no han tingut un projecte educatiu vinculat i referit a la realitat de l’empresa i la universitat amb l’objectiu d’esdevenir espais on el coneixement i l’emprenedoria hi tinguessin lloc.


Així, doncs, volem establir vincles i col·laboracions amb universitats i empreses perquè els nostres projectes puguin donar resposta a la realitat social i laboral del futur, i perquè els plans de formació dels nous docents de les universitats esmenin la seva falta d’adequació a les exigències del nou paradigma educatiu.

Tots aquells que formem part de la comunitat educativa FEDAC hem de concebre la nostra tasca més enllà dels objectius propis del procés d’ensenyament-aprenentatge i ens hem de qüestionar un seguit d’aspectes. Per exemple, considerem indispensable preguntar-nos: quin paper té l’educació obligatòria en la societat; com és la realitat que envolta les nostres escoles; quines necessitats laborals i socials té; què hem de fer per donar-hi resposta educant, i com ens connectem a la realitat que hi ha més enllà de l’escola, a la universitat i a l’empresa, sense perdre de vista que nosaltres mateixos som empresa. 

Les escoles FEDAC tenen raó de ser en tant que formen alumnes de manera integral, contribuint des de l’educació a la millora de la societat i formant persones que acabaran incorporant-se al món laboral; però alhora, per dur a terme la seva tasca, han de comptar amb empreses externes.

Nosaltres obrim els espais per acollir i crear lligams amb altres entitats i ampliar les experiències perquè els alumnes puguin cercar, en un ventall més ampli, les seves passions i els seus talents. Les escoles FEDAC volem plantejar activitats lúdiques, esportives i d’aprenentatge adreçades als alumnes de l’escola i a la població del barri i l’entorn més proper, considerant l’educació en el lleure com un element clau de cohesió social entre l’alumnat i l’entorn.

És ideal que aquestes empreses coneguin la identitat del projecte perquè la col·laboració resulti enriquidora i coherent.

Volem fer realitat una oferta integrada i diversificada de serveis i activitats fora del calendari escolar i en el temps de lleure: casals en períodes de vacances, serveis de menjador, escoles d’adults, activitats per a les famílies, espais per a antics alumnes, etc. Són un pas més en el camí per aconseguir disposar d’un sistema educatiu formal més flexible al nostre país. 

Per tot això, ens proposem trobar les aliances necessàries en el nostre entorn i treballar conjuntament mitjançant iniciatives diverses. 

En primer lloc, cal establir relacions (convenis, taules rodones, premis, etc.) amb el món empresarial més proper i amb les universitats de referència, i també amb les institucions, administracions i mitjans de comunicació locals, comarcals i nacionals, des de cadascuna de les escoles FEDAC i des de la institució, per mitjà de les activitats dissenyades per cada etapa educativa per tractar les necessitats comunes. En segon lloc, cal crear una xarxa sòlida de contacte, connexió i intercanvi amb associacions de l’entorn i d’antics alumnes, invertint-hi els recursosnecessaris. A més, hem de potenciar l’R+D a les escoles, la investigació-acció ha de tornar als centres FEDAC, cal aprendre fent (learning by doing). Totes aquelles institucions i iniciatives potenciadores de la tasca educativa, en sintonia amb les necessitats reals de la nostra societat, han de ser referents en el dia a dia del nostre treball com a escoles i les hem d’integrar. L’escola també ha de possibilitar als investigadors i als mateixos educadors el contacte amb referents socials per oferir solucions, i les empreses s’han de sentir acollides per l’escola. I és que l’empresa proveeix l’escola dels serveis bàsics com a centre orgànic i la universitat proveeix l’escola del talent professional que li permet continuar la seva tasca educativa. Si la relació empresa-universitat-escola funciona, necessàriament s’arribarà al guany social que beneficiï a tots. 
FEM CAMÍ

1 Convenis de col·laboració amb universitats i altres centres de formació.
2 Vincles estratègics amb empreses de serveis.
3 Xarxes de col·laboració entre empresa, universitat i centres de recerca.
4 Projectes R + I.
5 Projectes d’emprenedoria a l’escola.
6 Programació d’activitats a l’aula convidant professionals del món laboral i social perdonar a conèixer la seva tasca. 
7 ...

OFERTA

àmbit #entorn: oferta


UNA OFERTA ÀMPLIA I ATENTA A LES NECESSITATS DE L'ENTORN

Les escoles FEDAC, el model educatiu que oferim i els educadors que el desenvolupem assumim el repte d’alliberar l’oferta de serveis que hem anat plantejant des de sempre per acostar-la a les necessitats reals de les famílies.

Els integrants de les famílies passen, en un percentatge molt significatiu, molt de temps fora de la llar desenvolupant la pròpia vida professional,els uns, i assumint una vida escolar que sovint s’allarga més del que cal, els altres. En aquest context, l’escola no pot retallar ni temps ni espais de servei, ja que l’únic que aporta en aquesta iniciativa unilateral és un increment de la problemàtica familiar, si els pares i les mares no tenen la possibilitat d’ajustar l’horari laboral a l’horari escolar. És evident que molts dels nostres alumnes han de passar més temps a casa i amb la seva família.


La conciliació laboral, familiar i escolar és un deure que cal assolir en la societat i apostem per una oferta de serveis flexible amb una diversitat d’activitats educatives, lúdiques, culturals i esportives, que atengui les necessitats de les famílies i afavoreixi un creixement harmònic dels seus fills i filles, més enllà de la necessària vida escolar. Tanmateix, cal tenir en compte la necessitat ineludible de potenciar la vida en el caliu de la família. Volem iniciar, doncs, un procés de canvi social i cultural del centre educatiu i del seu entorn per contribuir a transformar l’educació del nostre país. 
Des de la FEDAC entenem que l’educació formal pot ser complementada amb altres propostes provinents d’entitats que comparteixin la nostra missió. 

Alhora, creiem que la millor configuració dels espais dels educadors afavoreix la relació, el diàleg, la col·laboració i la creativitat necessàries per encomanar als nois i noies la passió per aprendre.

Nosaltres obrim els espais per acollir i crear lligams amb altres entitats i ampliar les experiències perquè els alumnes puguin cercar, en un ventall més ampli, les seves passions i els seus talents. Les escoles FEDAC volem plantejar activitats lúdiques, esportives i d’aprenentatge adreçades als alumnes de l’escola i a la població del barri i l’entorn més proper, considerant l’educació en el lleure com un element clau de cohesió social entre l’alumnat i l’entorn.

Així, doncs, apostem per un pacte educatiu que replantegi l’horari i el calendari escolar —que han de ser prou amplis per donar resposta a la diversitat de necessitats socials— i que preservi l’autonomia del centre per oferir els espais de l’escola, al barri i a altres entitats. D’aquesta manera, podran esdevenir nius d’iniciatives socials que, alhora que són coherents i respectuoses amb el seu caràcter propi, donin resposta a les necessitats de la comunitat educativa.

Volem fer realitat una oferta integrada i diversificada de serveis i activitats fora del calendari escolar i en el temps de lleure: casals en períodes de vacances, serveis de menjador, escoles d’adults, activitats per a les famílies, espais per a antics alumnes, etc. Són un pas més en el camí per aconseguir disposar d’un sistema educatiu formal més flexible al nostre país. 

Aquest projecte té l’objectiu de promoure l’activitat sociocultural i educativa del mateix centre cap a la població del seu entorn i, especialment, de dinamitzar la vida cultural del barri i del municipi. En conclusió, el nostre repte és crear una oferta variada, àmplia, propera i flexible que deixi empremta en els nostres alumnes a través de l’educació formal i no formal. 

D’aquesta manera podrem aconseguir que l’escola no sigui un simple edifici, sinó una àgora de trobada de petits i grans, avis i àvies, pares i mares, fills i filles, alumnes i antics alumnes, tots amb un esperit renovat de reconstrucció del teixit social de cada poble i de cada barri. FEM CAMÍ

1 Activitats coescolars que amplien l’oferta formal de l’escola. Activitats de lleure, esportives i/o culturals per a les famílies i l’entorn en períodes no lectius.
2 Instal·lacions dels centres obertes a les entitats de lleure, esportives i culturals del barri/poble i col·laboració amb aquestes entitats per oferir un servei..
3 Disposició a ampliar l’oferta educativa formal allà on sigui viable.
4 Catàleg de serveis escolars ampliat.
5 Espais de formació d’adults, educació no formal, cursos, conferències...
6 Comissions de lleure i cultura formades per membres de la comunitat educativa. 
7 Impuls i dinamització d’associacions d’antics alumnes.
...

ELS ESPAIS PARLEN

àmbit #entorn: Els espais parlen


ELS ESPAIS DE L'ESCOLA PARLEN DEL NOSTRE PROJECTE

Les escoles FEDAC, immerses en la dinàmica de la revolució educativa de la societat del coneixement, fan seu el repte de redissenyar els espais entesos com un ambient facilitador de l’aprenentatge competencial dels alumnes d’#avuixdemà, incorporant un mobiliari adequat i pedagògic i unes parets que parlin pedagògicament, aportant flexibilitat, transparència i modernitat al servei del nou projecte educatiu FEDAC.

Les escoles, construïdes amb estructures rectangulars d’aules, pupitres i pissarres i una organització d’ensenyament unidireccional i dirigit, formen part d’un passat cartesià. Els espais, el mobiliari i la decoració dels centres tenen una història, van ser fruit d’un disseny que havia de donar una resposta en un temps pretèrit, però el nou paradigma educatiu encaixa amb dificultats en aquella estructura.

El present ens porta a nous criteris psicològics, pedagògics i sociològics, a recrear les escoles en àmbits de trobada de les persones amb el coneixement, des de la cordialitat i la professionalitat per tal d’esdevenir veritables ecosistemes d’experiències pedagògiques. Els alumnes són animats a realitzar les activitats en entorns motivadors per mostrar les seves idees i promoure comportaments crítics amb la finalitat d’activar el pensament, l’empatia i l’experimentació. Des de la FEDAC invertim en la modularitat i la polivalència dels espais escolars amb la finalitat d’afavorir els aprenentatges i la comunicació, tant en els interiors lluminosos com en els exteriors diàfans. Concebem aquests espais com a llocs per compartir, aprendre, expressar, jugar, trobar-se, pensar, emprendre, conviure, superar-se i construir en equip. Potents indrets per a l’estudi, la lectura, el silenci i el creixement interior. Aules, patis i racons versàtils i flexibles per als aprenentatges actius i variats on els infants i els joves cooperen, componen, expliquen i aprenen a resoldre conflictes i a ser competents per assolir els objectius d’aprenentatge del segle XXI. 

Alhora, creiem que la millor configuració dels espais dels educadors afavoreix la relació, el diàleg, la col·laboració i la creativitat necessàries per encomanar als nois i noies la passió per aprendre.

Així mateix, l’ambientació interior de les escoles esdevé un element potenciador amb parets que comuniquen en positiu i ajuden a crear un clima de centre. La neurociència corrobora la nostra intuïció que els espais han de ser amables, estables —amb un mobiliari acollidor—, transparents i poc carregats de missatges que distreguin l’atenció. L’acurada combinació de la llum natural i la il·luminació, l’amplitud i el color als espais polivalents comuns, dins i fora les aules, esdevenen potents aliats per al benestar i el confort i són facilitadors de la creativitat i de l’expressió artística, i també d’una gran diversitat d’activitats d’aprenentatge interdisciplinàries i multilingües.

L’espai físic i el virtual esdevenen realitats interrelacionades i importants en la mateixa mesura a les escoles del segle XXI. Aquesta és la premissa que possibilita a l’alumne l’aprenentatge i, a les famílies i els mestres, la comunicació més enllà de l’horari convencional. L’espai físic i l’espai virtual estan integrats l’un en l’altre als nostres centres.

Les parets parlen amb un llenguatge comú entre les persones i el projecte que presenten. Són una poderosa eina educadora que ens empeny a convertir l’escola en una experiència social de trobada per a l’aprenentatge. FEM CAMÍ

1 Espais actuals adequats al projecte pedagògic del centre.
2 Elements de marca i iconografia FEDAC als espais escolars.
3 Espais tradicionals transformats en entorns inspiradors.
4 Reforma de les recepcions de les escoles.
5 Mobiliari acollidor als nous espais.
6 Espais comuns d’alumnes, educadors, famílies i directius reformats per fer-los més familiars. 
7 Millora de la il·luminació i els colors de les dependències.
8 Aules més flexibles i modulars.
9 Escola ambientada amb representacions significatives per a l’alumnat.
10 ...

TÀCTIL

àmbit #entorn: Tàctil


TECNOLOGIES PER L'APODERAMENT I L'EMPRENEDORIA NECESSITEN EDUCADORS QUE APRENEN PER INNOVAR

El repte de la tecnologia és un company de viatge que ha estat present des del principi en les escoles FEDAC, car si bé aquestes han estat una mica resistents als canvis provocats per les noves tecnologies, ja fa temps que han introduït els dispositius portàtils i altres eines en els projectes propis. El desafiament passa per saber aprofitar aquestes eines tecnològiques i, així mateix, adaptar la manera de fer a un nou paradigma educatiu.

La revolució de les tecnologies no s’ha limitat a transformar els sistemes d’informació i comunicació. Les TIC han representat una nova manera de concebre el fet educatiu en si mateix, ja que han resultat una intrusió en la relació alumne-educador-família que ha transformat l’aprenentatge, l’ensenyament i les relacions personals existents.

tot plegat ha creat un nou ecosistema educatiu que depassa l’entorn purde l’edifici escolar i del temps i l’espai, a més d’introduir una quantitat importantde nous llenguatges –audiovisual, programació, xarxes socials...–que condicionen la relació ensenyament-aprenentatge. La tecnologia esdevé una palanca de canvi que apodera l’educador i l’alumne i els fa participar del procés amb rols renovats. En efecte, les nostres aules ja s’han vist envaïdes per un seguit d’elements tecnològics que fa uns anys eren impensables: portàtils, tauletes i fins i tot mòbils tenen un paper important en la formació. La competència digital posa en acció un seguit de capacitats i habilitats que seran necessàries perquè els alumnes esdevinguin uns ciutadans autèntics i lliures. 

La tecnologia ens permet apropar-nos a organitzacions i projectes que són impul sors del canvi educatiu i que tenen presència a la xarxa (xarxes socials, blogs de reflexió pedagògica, portfolis dels educadors...) per poder transmetre de manera entenedora i transparent el que fem i el que som. Les escoles FEDAC estem fent un gran esforç per dotar-nos de la infraestructuranecessària: Wi-Fi a tot el centre, connectivitat amb la fibra òptica, aules amb projectors, pantalles i sistemes de so. Tots els alumnes disposen d’un dispositiu portàtil que forma part del material obligatori i la pertinent llicència digital per accedir als continguts pedagògics a través d’una plataforma educativa.


No obstant això, la manera més determinant perquè les tecnologies esdevinguin transparents a l’aula —quotidianes i amables— és disposar d’educadors que les valorin com a eines facilitadores de la innovació i d’un millor aprenentatge per als alumnes, ja que els acosten, com mai a la vida, a nous llenguatges seductors i motivadors, fet que les converteix en una immillorable carta de presentació de la pràctica docent. La tecnologia s’ha desenvolupat amb propòsits que fins ara apareixien com a bons o beneficiosos per a la humanitat, però el seu ús no sempre ha tingut un propòsit noble, ja que també pot ser utilitzada amb objectius egoistes que moltes vegades van més enllà dels drets dels altres. I és en aquest punt en què l’educació i uns sòlids valors humans esdevenen determinants perquè els avenços de la tecnologia siguin en profit de la humanitat. 

Així mateix, els centres educatius han d’estar oberts al món, entossudits a fer canvis petits però constants, disposats a provar noves metodologies i estratègies, sabent que l’objectiu final és augmentar al màxim els resultats en el coneixement, en la competència global i en les actituds i les motivacions dels alumnes per contribuir de manera positiva a fer persones altament competents, efectives i transformadores.


Tenim moltes eines a l'abast dels nostres alumnes (xarxes de comunicació social, mitjans tecnològics, avenços científics, ...) que es poden convertir en bons elements de transformació. El paper de les nostres escoles serà ensenyar-ne la utilitat i ajudar a fer-ne un bon ús per tal de poder contribuir a una millor relació amb el seu entorn i amb la societat.

L’escola ha de ser un espai d’espera i d’esperança, que vetlla pel que és comú a tots i totes i que conserva els valors de la societat en què s’insereix, un espai de confiança i optimisme on no hi ha lloc per als escèptics ni els desesperançats.

Des de la FEDAC considerem que les nostres escoles han de ser, en veritat, constructores de certeses i radicals en el seu compromís. A més a més, han de ser comunitats que aportin la il·lusió de ser més feliços en un món més just, han de reafirmar-se com a espais vius on la utopia torna a ser plausible i on els somnis encara són possibles. I volen fer-ho mitjançant el poder de transformació de les persones que en són part. 

Som escola flexible i adaptable: transformem espais i adaptem horaris segons les necessitats educatives. Alhora, potenciem moments de lectura, reflexió, investigació, treball cooperatiu, projectes, coneixements compartits… En definitiva, l’escola FEDAC no és un producte fet i acabat, amb un embolcall hermètic que cadascú degusta en la solitud del seu espai personal; ans al contrari, és un espai obert, un projecte obert, una biografia oberta en construcció que ens agrada degustar plegats. És el paradigma del centre sempre en marxa, vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana.

FEM CAMÍ

1 Ordinadors portàtils per a cada alumne a partir de 5è curs.
2 Aprenentatge digital des d’Infantil.
3 Assoliment de competència bàsica digital a 6è EP i avançada a 4t ESO (ACTIC).
4 Ús de tecnologies per a l’apoderament i l’emprenedoria a ESO.
5 Ús de dispositius tecnològics per a la personalització de l’aprenentatge.
6 Estratègies d’aprenentatge electrònic i aprenentatge mòbil.
7 Participació en projectes telemàtics propis i d’altres entitats.
8 Plataformes virtuals d’aprenentatge i comunicació amb famílies.
9 Entorn virtual d’aprenentatge: Moodle, blogs...
10 Creació de continguts i recursos digitals a partir del treball d’educadors i alumnes.
11 ...